Wp艂yw reklam politycznych na wyborc贸w niezdecydowanych.

Jak zosta艂o ju偶 wspomniane w poprzednich artyku艂ach zamieszczonych na witrynie, g艂贸wne wysi艂ki kandydat贸w w kampaniach wyborczych powinny by膰 nakierowane na komunikacj臋 marketingow膮 szczeg贸lnie z wyborcami niezdecydowanymi. Cz艂owiek znajduj膮c si臋 w sytuacji niepewnej stara si臋 jak najd艂u偶ej zwleka膰 z podj臋ciem decyzji. Aby zwi臋kszy膰 pewno艣膰 swoich przewidywa艅 ludzie poszukuj膮 brakuj膮cych im informacji w otaczaj膮cym ich 艣wiecie. Je艣li nie jest to mo偶liwe, w贸wczas staraj膮 si臋 przekszta艂ci膰 sytuacj臋 nieokre艣lon膮 w sytuacj臋 ryzykown膮.

Podstaw膮 psychologicznej analizy niepewno艣ci sformu艂owanej przez Kahnemana i Tversky'ego[1]jest rozr贸偶nienie dw贸ch zasadniczych 藕r贸de艂 niepewno艣ci, z kt贸rymi styka si臋 jednostka w trakcie rozwi膮zywania danego problemu: zewn臋trznej (zak艂adaj膮cej istnienie 艣wiata zdarze艅 poza podmiotem) i wewn臋trznej (zak艂adaj膮cej istnienie szczeg贸lnych stan贸w umys艂owych podmiotu) a tak偶e ich czterech rodzaj贸w: dystrybutywnej i singularnej聽 oraz bezpo艣redniej i wywnioskowanej.聽 Dystrybutywna niepewno艣膰 zewn臋trzna wyst臋puje wtedy, gdy mamy do czynienia z uporz膮dkowanymi rozk艂adami zdarze艅 w postaci trend贸w, miar okresowo艣ci czy cykli. Na ich podstawie mo偶emy dokona膰 oceny prawdopodobie艅stwa wyniku, do kt贸rych prowadzi podobna sytuacja. Znaj膮c np. trend przyrostu naturalnego, mo偶na oszacowa膰 wielko艣膰 populacji m艂odych wyborc贸w w zbli偶aj膮cych si臋 wyborach i odpowiednio do tego przygotowa膰 swoja strategi臋 wyborcz膮. Singularna niepewno艣膰 zewn臋trzna zwi膮zana jest z wyst膮pieniem zdarze艅 nieprzewidzianych (krach gospodarczy, kataklizm). Bezpo艣rednia niepewno艣膰 wewn臋trzna dotyczy subiektywnie odczuwanego stanu niepewno艣ci i wynika najcz臋艣ciej ze wcze艣niejszych do艣wiadcze艅 jednostki, z niedoboru wiedzy czy emocjonalnego poczucia takiego niedoboru. Wywnioskowana niepewno艣膰 wewn臋trzna zwi膮zana jest z brakiem wiedzy potrzebnej jednostce do podj臋cia okre艣lonej, uzasadnionej decyzji czy zachowania. Cz艂owiek mo偶e w trakcie podejmowania decyzji napotka膰 na niepewno艣膰, kt贸r膮 przypisuje uwarunkowaniom zewn臋trznym, w艂asnej niewiedzy lub te偶 kombinacji tych czynnik贸w. Tak samo zdaniem autor贸w tej teorii wyborca analizuj膮cy na kogo odda膰 sw贸j g艂os wyborczy, mo偶e mie膰 do czynienia z ka偶dym z tych rodzaj贸w niepewno艣ci. I tak, z niepewno艣ci膮 zewn臋trzn膮 mamy do czynienia, gdy dw贸ch kandydat贸w ma podobny program wyborczy a z niepewno艣ci膮 wewn臋trzn膮 mo偶emy si臋 spotka膰 w sytuacji odczuwania identycznie pozytywnych lub negatywnych emocji w stosunku do dw贸ch konkuruj膮cych ze sob膮 kandydat贸w. Wyst臋powanie jednej z tych niepewno艣ci, lub ich kombinacje powoduj膮, 偶e wyborca do艣wiadcza trudno艣ci z podj臋ciem decyzji wyborczej. Poszukuje on wi臋c wi臋kszej ilo艣ci informacji, kt贸re najpro艣ciej mo偶e znale藕膰 w reklamach politycznych poszczeg贸lnych kandydat贸w prezentowanych w trakcie kampanii wyborczej. W skrajnym przypadku mo偶emy mie膰 do czynienia z sytuacj膮, w kt贸rej wyborca nie potrafi膮cy poradzi膰 sobie z w艂asn膮 niepewno艣ci膮, wycofuje si臋 z udzia艂u w wyborach a tym samym nie b臋dzie oddawa艂 wcale swego g艂osu wyborczego - tym bardziej, 偶e prawo jemu to gwarantuje. Z tak膮 w艂a艣nie sytuacj膮 mamy obecnie bardzo powszechnie do czynienia w Polsce. Z bada艅 przeprowadzonych w艣r贸d wyborc贸w w Wielkopolsce (szerzej o nich w dziale wyniki bada艅), kt贸rzy w wyborach nie wzi臋li udzia艂u wynika, 偶e prawie 60% z nich nie potrafi poda膰 偶adnej przyczyny takiego dzia艂ania. Pozosta艂a reszta poda艂a g艂贸wne powody , kt贸re wskazuj膮, 偶e kampania wyborcza dostarczy艂a wyborcom za ma艂o informacji lub by艂y one ma艂o konkretne i nie wyczerpuj膮ce, a wizerunek kandydat贸w nieskutecznie opracowany. Wielu autor贸w stawia tez臋, 偶e reklama polityczna utwierdza przede wszystkim istniej膮ce postawy. Wzmacnia i krystalizuje postawy oko艂o 2/3 wyborc贸w, a tylko w niewielkim stopniu je zmienia[2]. Zdaniem specjalist贸w od marketingu w polityce wi臋kszo艣膰 wyborc贸w podejmuje decyzj臋 wyborcz膮 ju偶 przed kampani膮 wyborcz膮. Badania prowadzone na 艣wiecie wskazuj膮 na ograniczony wp艂yw oddzia艂ywania reklam politycznych na wyborc贸w zdecydowanych wcze艣niej co do kandydata, na kt贸rego zamierzaj膮 oni odda膰 sw贸j g艂os wyborczy. W.Cwalina jako przyk艂ad podaje tu badania prowadzone przez C.K.Atkina i jego wsp贸艂pracownik贸w ju偶 w 1973 roku w艣r贸d os贸b, kt贸re p贸藕no zdecydowa艂y si臋 na kogo zag艂osowa膰 w wyborach gubernatorskich w USA w 1970 roku. A偶 59% badanych odpowiedzia艂o, 偶e na ich decyzj臋 wyborcz膮 mia艂y wp艂yw reklamy. Po艂owa tej grupy przyzna艂a, 偶e pod wp艂ywem telewizyjnych przekaz贸w promocyjnych odrzuci艂a mo偶liwo艣膰 g艂osowania na okre艣lonego kandydata. Tylko 4% os贸b wcze艣niej zdecydowanych stwierdzi艂o, 偶e reklamy os艂abi艂y ich pierwotne zamierzenia. Jedna trzecia natomiast uwa偶a艂a, 偶e przekaz polityczny umocni艂 ich wcze艣niejsz膮 decyzj臋 wyborcz膮. Inni badacze S.H.Chaffee i S.Y.Choe analizowali wp艂yw medi贸w na decyzj臋 wyborcze w trakcie kampanii prezydenckiej w USA w 1976 roku. Doszli oni do wniosku, 偶e "Wp艂yw medi贸w jest najsilniejszy w przypadku os贸b, kt贸re poszukuj膮 dodatkowych informacji o kandydatach w telewizyjnych programach wyborczych i dopiero na tej podstawie, w trakcie kampanii wyborczej dochodz膮 do ostatecznej decyzji. Oddzia艂ywanie medi贸w na ju偶 zdecydowanych i wahaj膮cych si臋 do ostatniej chwili jest minimalne. Grupa os贸b pewnych swojego wyboru jest "nieprzepuszczalna" na perswazj臋, natomiast wahaj膮cy si臋 w og贸le nie s膮 zainteresowani wyborami i udzia艂 ich do ko艅ca nie jest pewny"[3]. Nie doszukano si臋 niestety w literaturze przedmiotu innych, bardziej aktualnych bada艅 na ten temat. Uzna艂am zatem za konieczne sprawdzenie tej tezy w聽 badaniach w艂asnych, kt贸rych wyniki zosta艂y zaprezentowane w dziale wyniki bada艅. Warto zwr贸ci膰 uwag臋 na odsetek os贸b, kt贸re w Polsce s膮 d艂ugo niezdecydowane na kogo odda膰 sw贸j g艂os wyborczy, co 艣wiadczy膰 mo偶e o ch臋ci pozyskania przez nich wi臋kszej ilo艣ci informacji potrzebnej do podj臋cia decyzji, a wi臋c o potrzebie prowadzenia aktywnej komunikacji marketingowej w mediach w trakcie kampanii wyborczych.

Okre艣lenie wyborc贸w, kt贸rzy podj臋li sw膮 decyzj臋 wyborcz膮 p贸藕no jako segmentu wyborc贸w niezdecydowanych jest oczywi艣cie obarczone du偶ym b艂臋dem jako, 偶e opiera si臋 na deklaracjach z艂o偶onych przez samych wyborc贸w po czasie i nie mo偶na okre艣li膰 藕r贸d艂a niepewno艣ci co do oddania g艂osu wyborczego. Rodzi si臋 zatem podstawowe pytanie, jak skonstruowa膰 metod臋, kt贸ra pozwoli艂aby na precyzyjne okre艣lenie segmentu niezdecydowanych wyborc贸w. Nie jest to sprawa taka prosta. Nie wszystkie powstaj膮ce, zw艂aszcza na gruncie psychologii spo艂ecznej teorie do ko艅ca trafnie precyzuj膮 t臋 kwesti臋. Przyk艂adowo teoria asymilacji-kontrastu Sherifa, zak艂ada, 偶e podczas formu艂owania s膮d贸w osoba u偶ywa swojej w艂asnej postawy jako "kotwicy" czy jako bod藕ca por贸wnawczego, a w efekcie te pogl膮dy, kt贸re nie odbiegaj膮 istotnie od jej w艂asnego stanowiska s膮 asymilowane, a te odleglejsze s膮 odrzucane - kontrastowane. Umo偶liwia ona zatem, zdaniem W.Cwaliny og贸lne okre艣lenie np. preferencji politycznych danego wyborcy, ale nie pozwala na dok艂adn膮 identyfikacj臋 segmentu wyborc贸w niezdecydowanych. Inn膮 pr贸b膮 wyja艣nienia tego problemu jest decyzyjna teoria spostrzegania, zwana tak偶e teori膮 detekcji sygna艂贸w. Analizuj膮c przekaz promocyjny danego kandydata, odbieranego na tle innego przekazu - konkurencyjnego kandydata, mo偶liwe jest uchwycenie subiektywnych wag przypisywanych poszczeg贸lnym przekazom. Dzi臋ki temu mo偶na otrzyma膰 rozk艂ady statystyczne dw贸ch stan贸w rzeczy rozci膮gaj膮ce si臋 na osi decyzyjnej, kt贸rych stopie艅 zachodzenia na siebie zwi膮zany b臋dzie ze stopniem zdecydowania na kogo ma wyborca odda膰 sw贸j g艂os. Zdaniem cytowanego W.Cwaliny, w celu stwierdzenia, czy reklamy polityczne zmieniaj膮 percepcj臋 wizerunku kandydata (tzn. wp艂ywaj膮 na stopie艅 pewno艣ci wyborcy co do podejmowanej przez siebie decyzji) konieczne jest zatem znalezienie powi膮za艅 pomi臋dzy takimi czterema komponentami: elementy poznawczo - afektywne (wizerunek kandydata), og贸lne ustosunkowanie emocjonalne wyborcy wobec kandydata, intencja g艂osowania wyborcy na danego kandydata oraz podj臋ta ostatecznie przez wyborc臋 decyzja na kogo odda膰 sw贸j g艂os[4]. Zak艂ada si臋 przyczynowe powi膮zanie tych komponent贸w. Zale偶no艣ci te przedstawiono w postaci sekwencyjnego modelu wp艂ywu reklamy politycznej na zachowania wyborc贸w. W celu wykorzystania decyzyjnej teorii spostrzegania w dziedzinie bada艅 preferencji wyborczych nale偶y przede wszystkim wzi膮膰 pod uwag臋 intencj臋 g艂osowania (lub stosunek emocjonalny) na poszczeg贸lnych kandydat贸w wyra偶on膮 na skali ci膮g艂ej. Analiza blisko艣ci takich danych pozwala na okre艣lenie stopnia polaryzacji przekona艅 u wyborc贸w. Wyst臋puj膮ca ma艂a polaryzacja przekona艅 pozwala zakwalifikowa膰 danych wyborc贸w do segmentu wyborc贸w niezdecydowanych. W przypadku ma艂ego zachodzenia na siebie tych rozk艂ad贸w (ma艂a strefa niepewno艣ci) mo偶emy m贸wi膰 o du偶ej polaryzacji przekona艅, czyli o segmencie wyborc贸w mocno zdecydowanych, czyli takich, na kt贸rych oddzia艂ywanie reklamy politycznej jest raczej niewielkie. Badanie przeprowadzone przez W.Cwalin臋, wykorzystuj膮ce decyzyjn膮 teori臋 spostrzegania do oceny wp艂ywu wizerunku dw贸ch kandydat贸w na Prezydenta w Polsce, Niemczech i we Francji potwierdzi艂y jej s艂uszno艣膰 i wskaza艂y tak偶e na zbie偶no艣膰 z teori膮 emocji sformu艂owan膮 przez R.B.Zajonca w 1984 roku. Brzmi ona tak: "Reklama polityczna w pierwszej kolejno艣ci wzbudza w wyborcy okre艣lon膮 reakcj臋 emocjonaln膮. Zanim zostan膮 zapocz膮tkowane procesy przetwarzania informacji, wyborca ma ju偶 afektywny stosunek wobec polityka. Wyra偶a si臋 on w postaci lubienia b膮d藕 nielubienia danego kandydata. Analiza jego charakterystyk osobowych jest pochodn膮 wcze艣niejszego pobudzenia emocjonalnego"[5]. R贸wnie偶 D.Evans potwierdza, 偶e "Odwo艂uj膮c si臋 do emocji, naj艂atwiej zmieni膰 czyje艣 zdanie w takiej czy innej kwestii. Rozumowa argumentacja jest o wiele mniej skuteczna"[6] oraz tak偶e H.Spencer, kt贸ry twirdzi, 偶e "opinie ostateczne s膮 kszta艂towane przez uczucia a nie rozum"[7]. Teza ta jest potwierdzeniem s艂uszno艣ci sugestii, wcze艣niej formu艂owanej przez autork臋 rozprawy, o du偶ym znaczeniu dzia艂a艅 komunikacji marketingowej podejmowanych przez kandydata ju偶 na d艂ugo przed planowan膮 kampani膮 wyborcz膮 a nie tylko w czasie jej trwania, czyli o permanentnej komunikacji marketingowej prowadzonej przez polityk贸w z wyborcami.
Ciekawym sposobem wp艂ywania na wyborc贸w niezdecydowanych jest聽 bardzo popularna w innych krajach, wr臋cz postrzegana jako oddzielny rodzaj przekazu, lecz u nas ci膮gle nadal nale偶y do rzadko艣ci- akcja GOTV (t艂umaczone z j臋zyka angielskiego jako "Id藕 i g艂osuj" - "Get out to vote"). Jest to przypomnienie wyborcom o konieczno艣ci wzi臋cia udzia艂u w g艂osowaniu. Przekaz ten nie ma na celu niesienie 偶adnych tre艣ci propagandowych, a jego cech膮 jest brak nachalno艣ci. Kampani臋 tego typu przeprowadza si臋 na kilka dni przed g艂osowaniem. Polega ona na przypominaniu wyborcom o dniu wybor贸w czy miejscu g艂osowania (zaznaczony obw贸d wyborczy z miejscem lokalu wyborczego). W Anglii oferuje si臋 tak偶e pomoc osobom starszym czy niepe艂nosprawnym w dotarciu do lokalu wyborczego. Kampani臋 tak膮 prowadzi si臋 poprzez radio, telefony, ulotki, zawieszki na drzwi, poczt贸wki czy listy rozsy艂ane do dom贸w wyborc贸w. Jedynym przes艂aniem jest namowa do oddania na kogokolwiek g艂osu wyborczego - bez podawania przyk艂ad贸w. Jedynie czasami na tego typu ulotkach u do艂u ma艂ym drukiem zaznacza si臋 logo podmiotu, kt贸ry te akcj臋 przeprowadza[8]. W Polsce tego typu kampanie by艂yby bardzo wskazane, o czym 艣wiadcz膮 wyniki bada艅 przeprowadzonych przeze mnie i om贸wione w innym dziale witryny. Jak偶e trafna wydaje si臋 opinia J.Segueli: "To nie kampania wyborcza czyni prezydentem. Kampanii si臋 nie wygrywa. To przeciwnik przegrywa. Dzi臋ki reklamie mo偶na pewne rzeczy obja艣ni膰, nie mo偶na jednak nikogo zmusi膰 do wyboru polityka, kt贸ry nie jest cz艂owiekiem danej chwili"[9].


[1]W.Cwalina, Telewizyjna reklama polityczna. Emocje i poznanie w kszta艂towaniu preferencji wyborczych, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2000, s.68-70

[2]M.Mazur, Marketing polityczny, PWN 2002, s.126,
(potwierdzaj膮 to jego zdaniem teorie wp艂ywu kampanii i mass medi贸w na postawy wyborc贸w

[3]W.Cwalina, Ibidem, s.70-71

[4]聽 Ibidem., s.87

[5]Ibidem, s.142

[6]D.Evans Emocje. Naukowo o uczuciach, Pozna艅, 2002 s.148

[7] H.Spencer w: K.Hogan, A.Dziuban, Psychologia perswazji: strategie i techniki wywierania wp艂ywu na ludzi, Agencja Wydawnicza J.Santorski&Co, Warszawa 2005, s.22

[8] S.Wilkos, Ferenc W. Kampania wyborcza: strategia - taktyka - komunikacja, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2001, s.107-109

[9]K.Staszak Proszek do polityk. W cztery oczy z Jacquelem Sequela, " Fakty", nr 28, 04.09.1997