Wp艂yw przyj臋tej strategii przez kandydata na zachowania wyborc贸w.

Kolejnym etapem po zbadaniu potrzeb i preferencji rynku, dokonaniu segmentacji tego rynku, targetingu i pozycjonowania kandydata politycznego, by m贸c dalej przej艣膰 do realizacji ustalonych cel贸w nale偶y opracowa膰 strategi臋 kampanii. Jest to bardzo istotny punkt w dzia艂aniach komunikacji marketingowej.

Podobnie jak w marketingu przedsi臋biorstw tak i w marketingu w polityce spotka膰 mo偶na si臋 z okre艣leniem tego etapu jako wyb贸r swego rodzaju "opakowania" gotowego produktu politycznego zgodnie z oczekiwaniami nabywc贸w-wyborc贸w i wprowadzenie go na rynek zgodnie z przyj臋t膮 strategi膮. Zdaniem M.Muszy艅skiego opakowanie "towaru politycznego" sk艂ada si臋 z element贸w technicznych, materialnych oraz osobowych (image polityk贸w), a tak偶e z r贸偶nych dzia艂a艅 i przedsi臋wzi臋膰, w tym informacyjnych na rzecz wyeksponowania towaru[1]. Jego zdaniem, opakowanie to mo偶e by膰 modyfikowane lub gruntownie zmieniane w zale偶no艣ci od potrzeb. Impulsem do takiej zmiany najcz臋艣ciej bywa reakcja ludzi na oferowany im "towar polityczny" jeszcze przed w艂a艣ciw膮 transakcj膮 na rynku politycznym. Jest to chyba zbyt du偶e uproszczenie i kolejna pr贸ba przetransponowania wiedzy z zakresu nauki marketingu na grunt polityki. Przecie偶 wszystkie te elementy wymienione jako sk艂adaj膮ce si臋 na "opakowanie" s膮 niczym innym jak samym produktem politycznym (wizerunek kandydata i program polityczny, kt贸ry g艂osi) oraz zastosowanymi technikami komunikacji marketingowej w polityce. Nie mo偶na te偶 zgodzi膰 si臋 z twierdzeniem o mo偶liwo艣ci dokonania gruntownej zmiany w opakowaniu tego "towaru". Taka zmiana zapewne prowadzi艂aby do drastycznego spadku wiarygodno艣ci i zaufania wyborc贸w do kandydata, a tym samym jego kl臋ski wyborczej. Zdaniem M.艁a艅 "Cz臋sto, zbyt cz臋sto politycy w tym okresie przedk艂adaj膮 nad racjonalnym, my艣lenie magiczne i g艂臋boko wierz膮 w sprawcz膮 si艂臋 zabieg贸w swojego sztabu wyborczego. Drogo op艂acona strategia mo偶e jednak zawie艣膰, gdy za bardzo odbiegnie od wizerunku partii czy jej lidera znanego na co dzie艅. Wraz z okrzepni臋ciem 偶ycia politycznego w naszym kraju przewa偶a膰 b臋d膮 decyzje kszta艂tuj膮ce si臋 na przestrzeni ca艂ego okresu dzia艂ania partii, oceny dzie艅 po dniu, a nie jedynie tej podejmowanej na wiecach przedwyborczych"[2]. Poj臋cia strategia i strategiczny sta艂y si臋 bardzo modnymi okre艣leniami, kt贸re przypisuje si臋 wielu innym wyra偶eniom, co w efekcie prowadzi do tego, 偶e sta艂y si臋, zdaniem W.Potwory i M.Duczmal[3]nieostrymi i wieloznacznymi wyra偶eniami (np. "strategiczna motywacja", "strategiczny marketing", "rynek strategiczny", "decyzja strategiczna", czy "planowanie strategiczne" i "zarz膮dzanie strategiczne"). Wielu autor贸w jest zgodnych, 偶e nie spos贸b stworzy膰 jednej powszechnie akceptowanej definicji tego poj臋cia[4]. Bardzo prosto uj膮艂 to natomiast P.F.Drucker: "ka偶da instytucja potrzebuje strategicznego zastanowienia si臋 nad tym, co robi i co powinna robi膰"[5]. Odnosz膮c to poj臋cie do komunikacji marketingowej stosowanej w polityce mo偶na przyj膮膰 definicj臋 P.Kotlera m贸wi膮c膮, 偶e "Strategia marketingowa to fundamentalna marketingowa logika, przez kt贸r膮 organizacja zamierza osi膮gn膮膰 swoje marketingowe cele. Strategia marketingowa sk艂ada si臋 z zestawu skoordynowanych decyzji dotycz膮cych rynk贸w docelowych, marketing mix i poziomu wydatk贸w marketingowych"[6]. Zdaniem W.Ferenca "Najlepsze strategie wyborcze nie wyp艂ywaj膮 z wynik贸w bada艅, ale jedynie opieraj膮 si臋 na nich. Powstaj膮 one w g艂owach strateg贸w, kt贸rzy w ten spos贸b oddzia艂ywaj膮 na zachowania wyborc贸w w dniu g艂osowania"[7].

聽A.W.Jab艂o艅ski[8]za najwa偶niejsze聽 elementy kampanii wyborczej uwa偶a: organizacj臋 (rozumiana jako skoordynowanie dzia艂a艅 sztabu wyborczego podmiotu politycznego, podzia艂 zada艅 i odpowiedzialno艣ci), strategi臋 (rozumiana jako apel wyborczy, wizerunek, geografia alokacji zasob贸w kampanii) oraz taktyk臋 (rozumiana jako dostosowanie za艂o偶e艅 strategii do zmieniaj膮cych si臋 okoliczno艣ci i nowych wydarze艅 wymagaj膮cych elastycznego reagowania).

D.Skrzypi艅ski wyr贸偶nia nast臋puj膮ce elementy strategii wyborczej[9].
Po pierwsze, strategie personalne prowadz膮ce do doboru kandydat贸w gwarantuj膮cych sukces wyborczy. Tworz膮 j膮: strategie penetracji przestrzennej, penetracji spo艂ecznej, reprezentacji wewn臋trznej oraz koncesyjna.
Po drugie, strategia finansowa prowadz膮ca do optymalizacji 艣rodk贸w w艂o偶onych do rezultat贸w. Mo偶na wyr贸偶ni膰 tu strategi臋 eskalacyjn膮 (od ma艂o kosztownych do coraz kosztowniejszych form i technik marketingowych), uderzeniow膮 oraz falow膮.
Po trzecie, strategia komunikacyjna d膮偶膮ca do uzyskania najlepszej oceny w opinii publicznej. Obejmuje ona dzia艂ania reklamowe i public relations.
Po czwarte, strategia relacji mi臋dzypartyjnych. Cytowany autor proponuje tak偶e inn膮 klasyfikacj臋 strategii wyborczych. Ze wzgl臋du na kryterium przedmiotowe (stosunek do elektoratu): strategie utwardzania, strategie poszerzania, strategie neutralizacji, strategie odwracania. Ze wzgl臋du na kryterium podmiotowe: strategie stosowane przez kandydat贸w broni膮cych w艂asnych pozycji politycznych oraz strategie stosowane przez kandydat贸w ubiegaj膮cych si臋 o stanowisko po raz pierwszy[10].

Zatem mo偶emy powiedzie膰, 偶e strategia okre艣la nam plan strategiczny i taktyczny kampanii marketingowej. W polityce strategie i plany strategiczne okre艣la si臋 wr臋cz jako "definicj臋 jak zwyci臋偶y膰" (J.Bradshaw), "plan bitwy" (D.Nimmo), "plan gry" (M.Mazur) czy nawet "biblia kampanii" (D.Nimmo)[11]. Czas i fundusze w kampanii marketingowej w polityce s膮 z prawnie ograniczone, dlatego kampania wymaga sprawnej organizacji, kt贸rej mo偶e s艂u偶y膰 w艂a艣nie okre艣lenie i przyj臋cie odpowiedniej, przemy艣lanej i sp贸jnej strategii marketingowej. Istotne jest podkre艣lenie w tym miejscu zr贸偶nicowanego poziomu aspiracji poszczeg贸lnych kandydat贸w w rywalizacji na rynku wyborczym, na co szczeg贸lnie zwraca uwag臋 R.Herbut. Mog膮 one wynika膰 m.in. z natury podmiotu, czy te偶 sytuacji w jakiej si臋 on znalaz艂 (zdobycie wi臋kszo艣ci g艂os贸w, wi臋kszego odsetka g艂os贸w ni偶 rywale polityczni, czy te偶 podmioty protestu)[12]. Proces budowy strategii sk艂ada si臋 z siedmiu etap贸w, sprowadzaj膮cych si臋 do okre艣lenia: cel贸w kampanii, czynnik贸w warunkuj膮cych realizacj臋 zamierzonych przedsi臋wzi臋膰, elektoratu, tematu kampanii warunkuj膮cego dotarcie do wyborcy, planu kampanii uwzgl臋dniaj膮cego szczeg贸艂owy kalendarz wydarze艅 z kampanii, taktyki zapewniaj膮cej sukces wyborczy i 艣rodk贸w niezb臋dnych do wykonania tych zada艅[13]. Jak wynika z wielu bada艅 marketingowych skuteczno艣膰 kampanii uzale偶niona jest g艂贸wnie od dotarcia z komunikatami do wyborc贸w niezdecydowanych i popieraj膮cych danego kandydata, dlatego nie warto traci膰 czasu i pieni臋dzy na przekonywanie elektoratu kontrkandydata. St膮d te偶 strategia marketingowa powinna by膰 nakierowana na komunikacj臋 z wybranym docelowym rynkiem wyborc贸w. Strategia taka, co zosta艂o ju偶 wcze艣niej podkre艣lone powinna tak偶e by膰 bardzo elastyczna i w艂膮cza膰 pewne okre艣lone dzia艂ania b臋d膮ce reakcj膮 na nieprzewidywalne, losowe, aktualne i wa偶ne dla opinii publicznej wydarzenia, czy dzia艂ania kontrkandydat贸w. Kampanie polityczne s膮 "swoist膮 mieszanin膮 dzia艂a艅 planowych z r贸偶nego rodzaju przejawami 偶ywio艂owo艣ci i spontaniczno艣ci"[14]. Najkr贸cej proces formu艂owania strategii wyborczej mo偶na by uj膮膰 nast臋puj膮co[15]: analiza potrzeb elektoratu - hierarchizacja technik marketingowych - osi膮gni臋cie zamierzonych cel贸w wyborczych.

Kluczem strategii, kt贸ra odniesie sukces, zdaniem M.Mazura jest "za艂o偶enie, 偶e nie mo偶na pr贸bowa膰 formu艂owa膰 apelu do ka偶dego, by go zach臋ci膰, ale wybra膰 typy wyborc贸w, kt贸rych naj艂atwiej przekona膰 opieraj膮c si臋 na kontra艣cie w stosunku do przeciwnika w wyborczym wy艣cigu"[16]. Skuteczna strategia, zdaniem natomiast J.Segueli powinna bra膰 pod uwag臋, takie twierdzenia jak: wyborca zawsze g艂osuje na cz艂owieka, a nie na parti臋; w czasie kampanii wszystkie dzia艂ania powinny mie膰 charakter bardziej psychologiczny ni偶 polityczny; w czasie kampanii wyborczej nie jest wa偶na ideologia a jedynie idea; je偶eli mo偶na skompromitowa膰 konkurenta przed jak najwi臋ksz膮 publiczno艣ci膮 to nale偶y to zrobi膰, nikt nie mo偶e jednak wiedzie膰 kto to zrobi艂 oraz 偶e wyborcy zawsze wybieraj膮 przysz艂o艣膰[17]. Zdaniem W.Ch.Kim?a i R.Mauborgne "jedyn膮 drog膮 by pobi膰 konkurencj臋 jest zaprzestanie stara艅 aby j膮 pobi膰"[18].

Z.J.Pietra艣[19] na podstawie rozwa偶a艅 P.Maareka wyodr臋bni艂 cztery podstawowe zasady skutecznej komunikacji marketingowej w polityce.
Po pierwsze, zasada koherencji podkre艣laj膮ca konieczno艣膰 koordynacji wszystkich dzia艂a艅 marketingowych prowadzonych w trakcie kampanii wyborczej i sp贸jno艣膰 g艂oszonych pogl膮d贸w politycznych z g艂oszonymi w poprzednich kampaniach wyborczych tego kandydata.
Po drugie, zasada innowacyjno艣ci wi膮偶膮ca si臋 z konieczno艣ci膮 dostosowania prowadzonej strategii marketingowej do nowej sytuacji, a nie powielanie strategii, kt贸ra nawet odnios艂a w przesz艂o艣ci sukces.
Po trzecie, zasada r贸偶nicowania wymagaj膮ca zdecydowanego podkre艣lania cech odr贸偶niaj膮cych od konkurencji. Zasada bezpiecze艅stwa jest czwart膮 wyodr臋bnion膮 zasad膮 i odnosi si臋 do przewidywania negatywnych skutk贸w, jakie mog膮 wywo艂a膰 dzia艂ania komunikacji marketingowej podejmowane w trakcie kampanii wyborczej. Sprowadza si臋 to do zachowania ostro偶no艣ci i elastyczno艣ci podczas prowadzenia kampanii wyborczej.
Zdaniem R.Wiszniowskiego s艂uszna jest cz臋sto spotykana opinia, w my艣l kt贸rej sk艂adnikiem skutecznej strategii wyborczej obok wysoce specjalistycznych i profesjonalnych czynno艣ci marketingowych podejmowanych przez kandydata jest tak偶e traf, przypadek, intuicja czy nawet przeczucie os贸b je prowadz膮cych. Dotyczy ona jednak przede wszystkim "tzw. skutecznego wyboru i zintegrowania z szerokiego wachlarza technik marketingu wyborczego, w艂a艣nie tych, kt贸re w danym czasie i miejscu zyskaj膮 szerok膮 aprobat臋 spo艂eczn膮"[20]. Nale偶y jednak pami臋ta膰, 偶e "profesjonalna kampania marketingowa, w kt贸rej promowany jest marny kandydat czy niem膮dry program, zwykle nie zmienia faktu pora偶ki, co najwy偶ej mo偶e zmniejszy膰 jej rozmiary"[21]. Badaj膮c efekt oddzia艂ywania wsp贸艂czesnych kampanii wyborczych na podejmowane przez wyborc臋 decyzje w zasadzie nale偶y bada膰 efektywno艣膰 medi贸w masowych w oddzia艂ywaniu na wyborc臋. Pierwsze przeprowadzone w latach czterdziestych naszego wieku badania dotyczy艂y wp艂ywu propagandy i medi贸w masowych, zaowocowa艂y stworzeniem przez H.D.Lasewella modelu sukcesu propagandowego (inaczej: bezpo艣redniego wp艂ywu, kuli, podsk贸rnej ig艂y), m贸wi膮cego o silnym wp艂ywie medi贸w masowych na podejmowane decyzje wyborcze. Dalsze badania prowadzone przez P.Lazarsfelda, B.Berelsona, H.Gaudeta dowiod艂y, 偶e efekty kampanii wyborczej prowadzonej przez media masowe s膮 ograniczone do utwierdzenia sk艂onno艣ci wyborc贸w oraz w mniejszym stopniu do mobilizacji mniej zainteresowanych kampani膮. W 1960 roku po podsumowaniu wszystkich dotychczasowych bada艅 i por贸wnaniu ich z w艂asnymi J.T.Klapper[22]stworzy艂 model "ograniczonego wp艂ywu" komunikowania politycznego, nazywanego tak偶e "prawem minimalnych konsekwencji?" Wysun膮艂 on tezy, 偶e: przewa偶aj膮ca liczba wyborc贸w podejmuje decyzje na podstawie przywi膮zania do partii we wczesnej fazie kampanii, media masowe jedynie utwierdzaj膮 wyborc贸w w ich decyzjach, mniej politycznie zaanga偶owani wyborcy, podejmuj膮cy swe decyzje w ostatniej fazie kampanii u偶ywa medi贸w masowych bardzo rzadko oraz, 偶e przekonanie wyborc贸w jest bardziej wynikiem komunikacji interpersonalnej ani偶eli wp艂ywu medi贸w masowych. W latach siedemdziesi膮tych natomiast krytykowano ten model i wysuwano wnioski o braku wp艂ywu kampanii wyborczej jedynie na postawy tylko 3 - 10% potencjalnych wyborc贸w. Powsta艂a te偶 teoria, zwana "koncepcj膮 u偶ytkowania i korzy艣ci", zak艂adaj膮ca aktywne korzystanie wyborcy z medi贸w, zgodnie ze swymi potrzebami, czerpi膮cego z medi贸w nie tylko informacje ale i rozrywk臋. Inne podej艣cie - to traktowanie kampanii politycznej jako "socjopolityczny dramat, pewnego rodzaju rytua艂 spo艂eczny", zak艂adaj膮cy, 偶e ludzie odgrywaj膮 role uwarunkowane kultur膮. Stanowi ono sedno "dramaturgicznej teorii komunikacji" w kampanii. Opiera si臋 ona na tezie, 偶e wyborcy, g艂osuj膮c na danego kandydata kieruj膮 si臋 symbolicznymi przes艂ankami wysnuwanymi na podstawie wykreowanego w mediach masowych wizerunku. W trakcie kampanii wyborczej cz臋艣膰 wyborc贸w korzysta z medi贸w masowych gdy偶 s膮 zainteresowani i zaanga偶owani w t膮 kampani臋, inni oczekuj膮 tylko rozrywki, pozostali wcale nie chc膮 ogl膮da膰 i bra膰 udzia艂u w tym politycznym dramacie. D.Nimmo na podstawie analizy teorii wp艂ywu na decyzje wyborcze do tej pory przedstawionych w literaturze podzieli艂 wyborc贸w na dwa typy[23]. Pierwszy - wyborca wysoce zaanga偶owany i zainteresowany. Jego postawy s膮 silne, dlatego wp艂yw kampanii wyborczej jest raczej ograniczony. Drugi to wyborca ma艂o zaanga偶owany i nie zainteresowany. Kampania wyborcza najpierw musi wp艂ywa膰 na percepcj臋 (zmys艂y) wyborcy, a w okresie p贸藕niejszym kszta艂towa膰 postawy. Na podstawie bada艅 przeprowadzonych w USA[24], stwierdzono, 偶e oko艂o 80 % wyborc贸w podejmuje swoj膮 decyzj臋 ju偶 przez rozpocz臋ciem kampanii wyborczej, 70 - 85 % wyborc贸w wyra偶a ch臋膰 zag艂osowania na t臋 sam膮 parti臋 co w wyborach poprzednich, a tylko 10 % wyborc贸w okre艣la si臋 jako niezdecydowani. St膮d wielu autor贸w podkre艣la, 偶e kampania wyborcza utwierdza raczej wyborc贸w we wcze艣niej ju偶 podj臋tych decyzjach na kogo odda膰 sw贸j g艂os, ani偶eli zmienia ich postawy. Robert Agranoff, jak twierdzi M. Mazur, jest zdania, 偶e oko艂o 53% wyborc贸w utwierdza si臋 w swoich przekonaniach, 14% niezdecydowanych zmienia swoje zdanie a 58% wyborc贸w zmieni swe postawy. Dlatego te偶 powszechnie uznawane jest twierdzenie, 偶e o sukcesie prowadzonej kampanii wyborczej 艣wiadczy stopie艅 dotarcia do wyborc贸w niezdecydowanych, celem przekonania ich, a zabiegi podejmowane w grupie wyborc贸w zdecydowanych na kogo odda膰 sw贸j g艂os s膮 pozbawione sensu. W zwi膮zku z zauwa偶alnym zjawiskiem coraz mniejszej identyfikacji partyjnej i lojalno艣ci partyjnej komunikacja marketingowa w polityce nabiera coraz wi臋kszego znaczenia, gdy偶 owe 10 - 20% wyborc贸w niezdecydowanych (D.Nimmo uwa偶a, 偶e jest to nawet 1/3 wyborc贸w) mo偶na nak艂oni膰 do zmiany swej postawy i ukszta艂towa膰 ich opini臋, tak by sw贸j g艂os oddali na danego kandydata. Jak potwierdzaj膮 to ostatnie wybory w USA nawet 1% g艂os贸w "przeci膮gni臋tych" na stron臋 danego kandydata mo偶e zdecydowa膰 o jego sukcesie wyborczym. Kampania wyborcza obok stara艅 przyci膮gni臋cia uwagi i przekonania wyborc贸w niezdecydowanych musi r贸wnie偶 by膰 atrakcyjn膮 dla wyborc贸w zdecydowanych, tak by utrzyma膰 ich g艂osy. Musi opr贸cz funkcji informacyjnej spe艂nia膰 funkcj臋 jakiej poszukuj膮 wyborcy, czyli by膰 tak偶e rozrywk膮. Nudna, monotonna, nachalna oraz ma艂o oryginalna kampania na pewno nie odniesie zamierzonego skutku. Ju偶 od dawna coraz wi臋ksza ilo艣膰 os贸b zajmuj膮ca si臋 marketingiem zgadza si臋 z twierdzeniem, 偶e my艣lenie kreatywne jest drog膮 do odr贸偶nienia si臋 od konkurencji, a tym samym zdobycia wi臋kszego zainteresowania w艣r贸d odbiorc贸w, co w konsekwencji przek艂ada si臋 na osi膮gni臋cie zamierzonego celu. Technik stosowanych jest bardzo wiele i wiele agencji stosuje je ju偶 z powodzeniem, wystarczy wi臋c uwierzy膰 w ich skuteczno艣膰 [25]. Pr贸ba sprawdzenia, jak ocenili kampani臋 wyborcz膮 wyborcy i na ile ona wp艂ywa艂a na decyzje wyborcze w trakcie ostatnich wybor贸w samorz膮dowych, a tak偶e jakie s膮 oczekiwania co do form jej prowadzenia zosta艂a przeze mnie podj臋ta w badaniu ankietowym, om贸wionym w innej cz臋艣ci niniejszej witryny.


[1]M.Muszy艅ski, Marketing polityczny, Wy偶sza Szko艂a Zarzadzania i Marketingu w W-wie, 1999, s. 82-83

[2] M.艁a艅 Kampania wyborcza dzie艅 po dniu, czyli o czym ka偶dy polityk wiedzie膰 powinien, Magazyn "Brief", za: http//www.marketingwpolityce.zgora.pl/artykuly/brief4.htm

[3]W.Potwora i M.Duczmal, Marketing- strategie i struktury, Pan, Opole 2001, s.79-85

[4]W ekonomii poj臋cie to jest definiowane jako: "strategie w przedsi臋biorstwie odzwierciedlaj膮ce spos贸b, w jaki przedsi臋biorstwo stosuje obecnie istniej膮ce i potencjalne si艂y, by sprosta膰 zmianom zachodz膮cym w otoczeniu, realizuj膮c przy tym w艂asne cele"(H.Kreikebaum) lub "ci膮g decyzji okre艣laj膮cych zachowanie w pewnych przedzia艂ach czasu"(H.I.Simon) czy te偶 "system pewnych warto艣ci, przy pomocy kt贸rych przedsi臋biorstwo rozpoznaje i ocenia pojawiaj膮ce si臋 dla niego szanse i zagro偶enia oraz zgodnie z kt贸rymi wybiera i podejmuje okre艣lone dzia艂ania, maj膮ce na celu zapewnienie mu d艂ugotrwa艂ej egzystencji"(J.Je偶ak), za: W.Potwora, M.Duczmal Ibidem, s.75-85

[5]P.F.Drucker, za W.Potwora i M.Duczmal, ibidem. s.75

[6] P.Kotler, R.A.Anderson Startegic Marketing for Nonprofit Organizations, za M.Mazur, Marketing polityczny, PWN 2002, s 93

[7] W.Ferenc, R.Mr贸wka, S.Wilkos, Komunikacja polityczna. Jak wygra膰 wybory? Wydawnictwo LTW, Warszawa 2004, s. 87

[8]A.W.Jab艂o艅ski Marketing polityczny w USA: koncepcja i zastosowanie, w A.W.Jab艂o艅ski, L.Sobkowiak, Marketing polityczny w teorii i praktyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Wroc艂awskiego, Wroc艂aw 2002, s.86-89

[9]D.Skrzypi艅ski Strategie partii politycznych, w: A.W.Jab艂o艅ski, L.Sobkowiak, Ibidem s. 141

[10]D.Skrzypi艅ski, Ibidem s. 141

[11] za M.Mazur,Ibidem., s.93

[12]A.Antoszewski, R.Herbut (red) Demokracje zachodnioeuropejskie. Analiza por贸wnawcza, Wydawnictwo Uniwersytetu Wroc艂awskiego, Wroc艂aw 1997

[13]S.Trzeciak, Jak wygra膰 wybory samorz膮dowe?, zachodnie Centrum Organizacji, Zielona G贸ra 2002, s.25

[14]M.Muszy艅ski,op.cit., s. 18

[15]R.Wiszniowski Marketing wyborczy. Studium kampanii wyborczych w systemach prezydenckich i semiprezydenckich, PWN, Wroc艂aw 2000,聽 s.76

[16] M.Mazur, Ibidem, s. 99

[17]T.Danielewicz Prezydenta w dobrym stanie sprzedam, Brief nr 15 Listopad 2000

[18] W.Chan Kim, R.Mauborgne Blue Ocean Strategy. How to Create Uncontested Market Space and Make the Competition Irrelevant,聽 Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts, 2005, s.4

[19] Z.J.Pietra艣 Decydowanie polityczne, PWN Warszawa 1998, s. 433-436

[20]R.Wiszniowski, op.cit. s.31

[21] M.Mazur, Ibidem, s. 99

[22] M.Mazur, Ibidem, s.37 ,za: G.J.O'Keefe, E.L.Sanders, op. cit. s.329-330

[23] D.Nimmo Political Marketing, za:M.Mazur, Ibidem s.41

[24]M.Mazur, Ibidem, s.41

[25]Mo偶na wymieni膰: technik臋 ZWI (przedstawianie zalet i wad, oraz co jest w tym interesuj膮ce), "odskoczni" (zastosowanie prowokacji i zniekszta艂cenia), "odrzucenia" (odrzucenie dotychczas stosowanych rozwi膮za艅 i przyj臋cie nawet tych, kt贸re wydaj膮 si臋 nam absurdalne), "bod藕ca losowego" (przypadkowo wybrany ze s艂ownika termin i szukanie nowych pomys艂贸w przy jego u偶yciu), RWC (rozwa偶a膰 wszystkie czynniki na li艣cie), SIN (rozwa偶a膰 wszystkie skutki i nast臋pstwa), czy metody ba艣niowe i metody Walta Disney'a?