Rola 艣rodk贸w masowego przekazu w komunikacji marketingowej w polityce.

Okre艣lenie 艣rodki masowego przekazu w Polsce cz臋sto u偶ywane jest do oznaczenia prasy, radia, telewizji i Internetu, lecz na 艣wiecie cz臋艣ciej spotyka si臋 dok艂adne t艂umaczenie z j臋zyka angielskiego: "mass media of communication" czyli 艣rodki komunikowania masowego. Popularne jest te偶 skr贸cone okre艣lenie tego terminu jako media masowe lub po prostu media, u偶ywane te偶 w brzmieniu oryginalnym mass media lub 艣rodki masowe. Ze wzgl臋du na ich liczebno艣膰, systematyczno艣膰 dzia艂ania, masowy ich odbi贸r, zasi臋g, regularno艣膰 nadawania i przede wszystkim powtarzalno艣膰 sta艂y si臋 one "centralnym i konstytutywnym elementem wsp贸艂czesnego spo艂ecze艅stwa.


[1]. D.McQuail uwa偶a, 偶e podstawami ich fundamentalnej roli s膮 nast臋puj膮ce przes艂anki.


*Po pierwsze, media masowe sta艂y si臋 jednym z najwa偶niejszych instrument贸w w艂adzy, kontroli i zarz膮dzania spo艂ecznego, mobilizacji i pobudzania innowacyjno艣ci, 艣rodkiem transmisji i 藕r贸d艂em informacji niezb臋dnej do funkcjonowania instytucji publicznych.
*Po drugie, media masowe s膮 publicznym forum, na kt贸rym sprawy 偶ycia politycznego s膮 prezentowane i rozwa偶ane, na skal臋 narodow膮 jak i mi臋dzynarodow膮. Nie ma dziedziny 偶ycia publicznego, gdzie ich wp艂yw nie by艂by odczuwalny i stale rosn膮cy.
*Po trzecie, media masowe s膮 kluczem do s艂awy i zdobycia pozycji osoby powszechnie znanej, rozpoznawalnej, jak r贸wnie偶 do skutecznego prowadzenia dzia艂alno艣ci w sferze publicznej.
*Po czwarte, 艣rodki masowe sta艂y si臋 dominuj膮cym 藕r贸d艂em obraz贸w i definicji rzeczywisto艣ci spo艂ecznej (warto艣ci kulturowe i spo艂eczne).
*Po pi膮te, 艣rodki masowe s膮 藕r贸d艂em publicznego systemu znacze艅, kt贸ry dostarcza kryteri贸w i miar os膮dzania, zar贸wno w wymiarze spo艂ecznym jak i normatywnym.
*Po sz贸ste, korzystanie z medi贸w masowych sta艂o si臋 najpowszechniejsz膮 form膮 sp臋dzania czasu wolnego oraz 艣rodkiem rozrywki.


W konsekwencji sta艂y si臋 wa偶nym i nieustannie rozwijaj膮cym si臋 sektorem 偶ycia zbiorowego oraz rodzajem dzia艂alno艣ci gospodarczej (m贸wi si臋 "przemys艂 informacji", "przemys艂 rozrywkowy" czy "show - biznes"). S膮 one cz臋sto wielkimi przedsi臋biorstwami kieruj膮cymi si臋 w艂asnymi zasadami dzia艂ania, ale zarazem powi膮zanymi z innymi instytucjami spo艂ecznymi[2]. Zmiany w dziedzinie komunikowania si臋 ludzi na pewno wywiera膰 b臋d膮 ogromny wp艂yw na rozw贸j my艣lenia, zachowania i ca艂ej kultury zar贸wno narodowej jak i mi臋dzynarodowej. Bior膮c pod uwag臋 ogromne zmiany jakie niesie za sob膮 rewolucja w dziedzinie nowych 艣rodk贸w komunikowania masowego, zwana cz臋sto "rewolucj膮 telematyczn膮" staje si臋 jasne, dlaczego media masowe ciesz膮 si臋 tak wielk膮 uwag膮 i kontrol膮 spo艂eczn膮 i dlaczego sta艂y si臋 obiektem bada艅, refleksji i teorii. G艂贸wne rozwa偶ania koncentruj膮 si臋 tu na trzech problemach: sile medi贸w, integracji spo艂ecznej oraz o艣wiecenia spo艂ecze艅stwa przez media. Wa偶ne jest jednak uwzgl臋dnienie faktu, 偶e tre艣ci przekazywane przez 艣rodki masowego przekazu wywieraj膮 mniejszy lub wi臋kszy wp艂yw, w zale偶no艣ci od sposobu ich prezentacji, autorytetu nadawcy oraz cech osobowo艣ci odbiorcy. Dodatkowo warto zwr贸ci膰 uwag臋, 偶e media s膮 rzadko u偶ywane w skupiony, skoncentrowany spos贸b, a ich u偶ycie najcz臋艣ciej jest w艂膮czone w 偶ycie codzienne, jest tematem rozm贸w i ocen, powi膮zane z komunikowaniem mi臋dzyosobowym. W demokracji oczekujemy od medi贸w - jako jednego z czynnik贸w wp艂ywaj膮cych na proces komunikacji spo艂ecznej w tym politycznej, wype艂niania licznych funkcji i 艣wiadczenia systemowi politycznemu r贸偶nych us艂ug. Media zatem powinny: s艂u偶y膰 艣rodowisku spo艂eczno - politycznemu, tworzy膰 hierarchi臋 kwestii spo艂ecznie wa偶nych(kluczowe problemy dnia), stanowi膰 platform臋 dla zrozumia艂ego rzecznictwa (dla polityk贸w i innych grup interesu), umo偶liwia膰 dialog w spo艂ecze艅stwie, powinny tworzy膰 i uruchamia膰 mechanizmy nakazuj膮ce rz膮dz膮cym rozliczania si臋 z wykonywanej w艂adzy, stwarza膰 zach臋ty dla obywateli do nauki, wyboru i zaanga偶owania w procesy polityczne, stwarza膰 op贸r w stosunku do ograniczania ich autonomii, niepodleg艂o艣ci, integralno艣ci i zdolno艣ci s艂u偶enia spo艂ecze艅stwu oraz okazywa膰 szacunek swemu audytorium, jako potencjalnie zdolnemu do wyrobienia w艂asnego zdania na temat 艣rodowiska politycznego[3]. 艢rodki masowej komunikacji, kt贸re mia艂y w za艂o偶eniach pe艂ni膰 rol臋 instrumentu i gwaranta kontroli spo艂ecznej nad w艂adz膮 jednak "wyemancypowa艂y si臋 i przej臋艂y rol臋 kreatora a nie tylko komentatora zdarze艅 politycznych"[4]. T艂umaczy si臋 to wyst膮pieniem nast臋puj膮cych zjawisk. Z jednej strony media maj膮 autonomi臋 w okre艣laniu zawarto艣ci przekazu medialnego, a z drugiej strony musz膮 gwarantowa膰 szeroki dost臋p do medi贸w. Po drugie, sama struktura komunikowania w polityce "anga偶uje podzia艂 na inicjator贸w i sprawc贸w ze szczytu w艂adzy oraz na widz贸w stoj膮cych ni偶ej". Po trzecie, demokracja z jednej strony zak艂ada zaanga偶owanie swych obywateli w procesy polityczne, a z drugiej strony daje im mo偶liwo艣膰 samookre艣lenia swojego stanowiska wobec tego sytemu- w tym prawo do bycia biernym. Po czwarte, media s膮 organizacjami rynkowymi, kt贸re musz膮 tak dzia艂a膰 aby przetrwa膰 na rynku komercyjnym i przynosi膰 zysk. Media sta艂y si臋 wi臋c tak偶e "arbitrem w艂a艣ciwo艣ci formy przekazu", gdzie "koszt czasu antenowego wymusza lapidarno艣膰 formy komunikatu politycznego", pos艂uguj膮cego si臋 sloganami i has艂ami, opieraj膮cego si臋 na stereotypach oraz konieczno艣ci kreowania osobowo艣ci medialnych[5].聽 W efekcie bior膮c czynny udzia艂 w powodowaniu zmian w opiniach i postawach wyborc贸w media masowe, a szczeg贸lnie telewizja w bardzo du偶ym stopniu wp艂ywaj膮 na rzeczywisto艣膰 polityczn膮. Analizuj膮c zawarto艣膰 informacji w sieciach telewizyjnych w USA wielu badaczy dosz艂o do wniosku, 偶e podczas kampanii wyborczych r贸偶ne kana艂y informacyjne (radio, telewizja i prasa) przedstawiaj膮 wyborcom podobny obraz wy艣cigu pomi臋dzy kandydatami ubiegaj膮cymi si臋 o dany urz膮d w pa艅stwie. Polega ono na relacjonowaniu kampanii jak sportowego wy艣cigu, koncentruj膮c si臋 na tym kto prowadzi, a kto zostaje w tyle. Potrzeba dramatyzmu, kt贸ra zwi臋ksza ogl膮dalno艣膰 prowadzi media do tego, 偶e wol膮 przedstawia膰聽 one wy艣cig gdy jest on bardziej zaci臋ty. Zdaniem tych autor贸w, w telewizji reporter skupia cz臋sto wi臋ksz膮 uwag臋 kamery na sobie i swojej wypowiedzi, a sam kandydat b臋d膮cy podstaw膮 relacji jest cz臋sto tylko t艂em wypowiedzi[6]. Obraz kampanii jest pospieszny, a tempo i styl wypowiedzi bior膮 g贸r臋 nad merytorycznym przes艂aniem. Poniewa偶 media musz膮 zachowa膰 dynamiczno艣膰 przekazu. potrzeba im wydarze艅. Uwaga ich skupiona jest wi臋c bardziej na strategiach i taktykach prowadzenia kampanii wyborczej przez danych kandydat贸w (zw艂aszcza na pope艂nianych przez nich b艂臋dach) ni偶 na poruszanych w tych kampaniach kwestiach programowych kandydata, co prowadzi膰 mo偶e do trywializowania polityki. Kandydaci polityczni 艣wiadomi tego stanu rzeczy pr贸buj膮 dostosowywa膰 si臋 do wymog贸w stawianych przez media - chocia偶by poprzez聽 stosowanie narz臋dzi public relations. Jednak w procesie komunikacji marketingowej w polityce, dla drugiej strony transakcji - wyborc贸w wyb贸r najlepszego kandydata, g艂osz膮cego najlepszy i w pe艂ni odpowiadaj膮cy potrzebom wyborcy program, jest zadaniem znacznie trudniejszym. Warto jednak tak偶e pami臋ta膰, 偶e w miar臋 rozwoju nowych technik i powszechnej dost臋pno艣ci do medi贸w nast膮pi艂a zmiana w charakterze odbiorc贸w przekaz贸w: z audytorium pasywnego na audytorium aktywne, kt贸re samo selekcjonuje i odrzuca przekazy niepo偶膮dane przez nich.聽 Media i ich charakterystyczny spos贸b przedstawiania kandydat贸w s膮 oczywi艣cie tylko jedn膮 z przyczyn trudno艣ci dokonania ostatecznego wyboru przez obywateli.


W Polsce dzia艂ania medi贸w cz臋sto okre艣lane s膮 jako ma艂o intensywne, nierzetelne i nieobiektywne[7]. Zdaniem M.Mazura "oddzia艂ywanie medi贸w na opini臋 publiczn膮 oraz na dzia艂ania polityk贸w b臋dzie zwi臋ksza膰 si臋 i tylko kwesti膮 czasu jest przej臋cie przez dziennikarzy podobnej roli jak w USA"[8]. B.Dobek-Ostrowska zaznacza jednak, 偶e cho膰 media masowe s膮 kluczowym elementem proces贸w politycznych w demokracji, to nie ma i nie mo偶e by膰 zgody co do ci臋偶aru i stopnia wp艂ywu na te procesy. Uzale偶nione s膮 one bowiem od konkretnych regulacji prawnych, rozwoju ekonomicznego i dost臋pu do technologii oraz od praktyki politycznej i kultury politycznej wszystkich element贸w komunikowania politycznego (kandydat贸w, obywateli i medi贸w)[9]. Informacje przekazywane powinny cechowa膰 si臋: obiektywno艣ci膮, dok艂adno艣ci膮, uczciwo艣ci膮, prawdziwo艣ci膮 co do fakt贸w, wiarygodno艣ci膮, oddzieleniem fakt贸w od opinii i wystarczaj膮c膮 dog艂臋bno艣ci膮. Ponadto informacje powinny by膰 zr贸wnowa偶one i sprawiedliwe, uwzgl臋dniaj膮ce odmienne stanowiska i opinie w spokojny i niezniekszta艂cony spos贸b[10]. Socjologiczna szko艂a chicagowska (g艂贸wnymi jej reprezentantami s膮 Park, Mead, Dewey,) wprowadzi艂a do nauki o komunikowaniu masowym poj臋cie komunikowania jako czynnika, kt贸ry nie zawsze demoralizuje i dezintegruje, lecz mo偶e ustala膰 normy, socjalizowa膰 oraz integrowa膰 wielkie nowoczesne spo艂ecze艅stwa[11]. Koncepcja ta sta艂a si臋 impulsem do tworzenia przez dziennikarzy w wielu krajach kodeks贸w etycznych, a instytucje nadawcze ch臋tnie przyjmowa艂y zadania kulturalne i o艣wiatowe[12]. R贸wnie偶 polscy dziennikarze kieruj膮c si臋 od lat zwyczajowymi kodeksami obyczajowymi, przyj臋li niedawno "Kart臋 etyczn膮 medi贸w polskich", nad kt贸rej przestrzeganiem czuwa Rada Etyczna Medi贸w, z艂o偶ona z przedstawicieli sygnatariuszy Karty, os贸b o uznanym autorytecie moralnym i zawodowym[13]. Jednak jak oceniaj膮 specjali艣ci od medi贸w w Polsce (np. T.Goban-Klas) jak do tej pory "skuteczniejsza dla utrzymania minimum dobrych obyczaj贸w w mediach s膮 normy prawa prasowego, karnego i cywilnego". Wydaje si臋, 偶e pozytywny efekt powinna odnie艣膰 kampania spo艂eczna, kt贸ra te zasady rozpowszechni艂aby w艣r贸d spo艂ecze艅stwa, co wp艂yn臋艂oby zapewne na rozwi膮zanie pewnych dylemat贸w spo艂ecznych zwi膮zanych z mediami i wynikaj膮cego z tego faktu zaufania do nich. Mog艂oby to znale藕膰 prze艂o偶enie bezpo艣rednie na jako艣膰 偶ycia spo艂ecznego i politycznego, a tym samym na kultur臋 polityczn膮 w kraju.


[1] T.Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe. teoria i analiza prasy, radia, telewizji i Internetu., PWN, Krak贸w 2002, s.13

[2] D.McQuail Mass Communication.Theory.An Introduction, wyd.3, London,Sage 1994, w: Ibidem, s.13-14

[3] J.G.Blumler, M.Gurevitch The Risk of Public Communication, London and New York, 1995, s.97, w: W.Potwora, M.Duczmal, Marketing- strategie i struktury, PAN Opole 2001, s.107

[4]W.Potwora, M.Duczmal, Ibidem,s.10

[5]Ibidem,s.110

[6]D.Piontek (red) W kr臋gu medi贸w polityki, Wyd.Naukowe INPiD UAM Pozna艅 2003, s.14

[7]Paradoks wolnych medi贸w w Polsce D.Piontek streszcza nast臋puj膮co: "proklamowane i wywalczone w imi臋 swobody g艂oszenia r贸偶nych prawd, potrzebne po to, aby informowa膰, edukowa膰, mobilizowa膰 i aktywizowa膰 艣wiadomych, racjonalnych, przygotowanych obywateli ucz膮 ich zgo艂a innych postaw: bierno艣ci, kibicowania i klientyzmu", D.Piontek (red), Ibidem, s.17

[8]Ibidem, s.281

[9]B.Dobek-Ostrowska (red) Media masowe w systemach demokratycznych. Teoretyczne problemy i praktyczny wymiar komunikowania politycznego, Dolno艣l膮ska Szko艂a Wy偶sza Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Wroc艂aw 2003, s.38

[10] T.Goban-Klas, Ibidem, s.162-165

[11]Ibidem, op.cit.,s.28

[12]Przyk艂adem kodeksu o mi臋dzynarodowym znaczeniu s膮 "Mi臋dzynarodowe zasady etyki profesjonalnej w dziennikarstwie?" przygotowane pod patronatem UNESCO, kt贸re zawieraj膮 10 zasad okre艣laj膮cych prawa i obowi膮zki nadawc贸w jak i odbiorc贸w informacji przekazywanych w spo艂ecze艅stwie. W.Pisarek Kodeksy etyki dziennikarskiej w: Z.Bauer, E.Chudzi艅ski Dziennikarstwo i 艣wiat medi贸w, Krak贸w, Oficyna Cracovia 1996, s.289-298 聽

[13] T.Goban-Klas, Ibidem, s.183