Komunikacja polityczna jako jedna z p艂aszczyzn komunikacji spo艂ecznej.

Od lat pi臋膰dziesi膮tych zauwa偶alne jest pojawienie si臋 na 艣wiecie bogatej literatury odnosz膮cej si臋 do tematyki komunikowania politycznego, w kt贸rych mo偶na wyodr臋bni膰 dwa zasadnicze nurty: komunikologiczny, analizuj膮cy zjawiska polityczne przez pryzmat proces贸w komunikowania, g艂贸wnie komunikowania masowego i 艣rodk贸w masowego przekazu oraz politologiczno - socjologiczny, w kt贸rym proces politycznych wybor贸w, zachowa艅 podmiot贸w rywalizacji i wyborc贸w s膮 punktem wyj艣cia do bada艅 nad procesami komunikowania politycznego.


W polskiej literaturze tematyka komunikowania politycznego, szczeg贸lnie w kampaniach wyborczych jest rzadko podejmowana. Pocz膮tek zainteresowania t膮 dziedzin膮, g艂贸wnie ze strony politolog贸w i socjolog贸w odnotowujemy w momencie wej艣cia Polski na drog臋 demokracji , czyli po roku 1989. Zdaniem B.Dobek-Ostrowskiej i R.Wiszniowskiego : "poza teoretykami komunikowania masowego - nie mamy jeszcze wykszta艂conych specjalist贸w w zakresie szeroko rozumianego komunikowania spo艂ecznego, politycznego i publicznego"[1]. Komunikowanie polityczne, jako jeden z obszar贸w komunikacji spo艂ecznej zwi膮zane zawsze by艂o z instytucjami w艂adzy politycznej. Pocz膮tkowo, we wczesnych fazach rozwoju spo艂ecze艅stw mieli艣my z nim do czynienia na poziomie kontakt贸w interpersonalnych i grupowych za po艣rednictwem s艂owa m贸wionego. Wynalezienie alfabetu i pisma spowodowa艂o mo偶liwo艣膰 dotarcia ze s艂owem pisanym do szerszego kr臋gu odbiorc贸w. Wynalezienie druku w po艂owie XV w. , jak i kolejnych 艣rodk贸w masowego przekazu: ksi膮偶ki, prasy, radia, kina, telewizji oraz nowoczesnych medi贸w wp艂yn臋艂o na jako艣ciow膮 zmian臋 procesu komunikowania politycznego, staj膮c si臋 za ka偶dym razem prze艂omem w komunikowaniu politycznym.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 聽

Definicje i podej艣cia teoretyczne do komunikowania politycznego

Dzia艂ania聽 podmiot贸w rywalizacji politycznej podejmowane zw艂aszcza w trakcie kampanii wyborczej r贸wnie偶 nie mia艂y by racji bytu bez procesu komunikowania. W trakcie bada艅 nad tym poj臋ciem zosta艂o stworzonych wiele definicji, jednak te ostatnie z lat dziewi臋膰dziesi膮tych naszego wieku uwa偶ane s膮 za najbardziej znacz膮ce dla rozwoju bada艅 nad komunikacj膮 w polityce[2].
W definicjach tych przedstawia si臋 j膮 nast臋puj膮co.
*Po pierwsze, jako debat臋 publiczn膮 odno艣nie przeznaczenia dochod贸w publicznych, oficjalnej w艂adzy, oficjalnych sankcji i spo艂ecznego znaczenia poj臋膰 takich jak: bycie obywatelem, znaczenie obywatelstwa i implikacje spo艂eczne polityki (P.Denton i G.Woodword-1998).
*Po drugie, jako celowe dzia艂anie, na kt贸re sk艂adaj膮 si臋 takie elementy jak: formy komunikowania podejmowane przez podmioty rywalizacji politycznej, d膮偶膮ce do zdobycia i utrzymania w艂adzy, komunikowanie adresowane do podmiot贸w politycznych, nadawane przez nie-polityk贸w (wyborcy, felietoni艣ci) oraz komunikowanie o podmiotach politycznych zawarte w medialnych formach dyskusji o polityce (B.McNair-1995).
*Po trzecie, jako dynamiczny element systemu politycznego , kt贸ry wp艂ywa na wszystkie polityczne i spo艂eczne postawy, bez niego nie by艂oby ani polityki ani spo艂ecze艅stwa (M.Rush-1992).
*Po czwarte, jako proces komunikacyjny zachodz膮cy pomi臋dzy: mediami, aktorami politycznymi kreuj膮cymi zawarto艣膰 medi贸w, odbiorcami (pe艂ni膮cymi dwojak膮 rol臋 - publiczno艣膰 i uczestnicy procesu komunikowania) oraz stopnia interakcji mi臋dzy 藕r贸d艂em informacji i komunikatami medialnymi (R.Negrine-1994).
*Po pi膮te, tak偶e jako p艂aszczyzna wywierania wp艂ywu na odbiorc臋 komunikatu (P.Pawe艂czyk, D.Piontek), gdzie komunikacj臋 polityczn膮 nale偶y rozumie膰 jako: "celowe komunikowanie dotycz膮ce polityki"[3].
O tym, czy dane komunikowanie jest polityczne decyduje wi臋c to, czego ono dotyczy i czy ma intencj臋 polityczn膮. Komunikowanie polityczne tak rozumiane zawiera wi臋c po pierwsze, wszystkie formy komunikowania przedsi臋brane przez polityk贸w po to by osi膮gn膮膰 okre艣lone cele, po drugie komunikowanie adresowane do tych polityk贸w przez inne osoby - np. wyborc贸w, dziennikarzy oraz po trzecie komunikowanie o nich i o ich dzia艂alno艣ci w mediach.

W literaturze przedmiotu komunikowania w polityce jej analitycy k艂adli聽 nacisk w swych rozwa偶aniach na takie elementy jak: dialog, zachowania, system, czy nawet konstrukcj臋 rzeczywisto艣ci spo艂ecznej. Najbardziej popularne, najcz臋艣ciej opisywane s膮 nast臋puj膮ce podej艣cia teoretyczne[4]. Podej艣cie behawioralne - traktowane jako najstarsze. Prekursorem jego by艂 H.Lasswell, tw贸rca modelu komunikowania perswazyjnego oraz C.Shannon i W.Weaver autorzy matematycznej teorii komunikowania. Podstawowym punktem analizy tego procesu jest efekt tego komunikowania, czyli zmiany wywo艂ane w postawach i zachowaniach odbiorcy. Prace nad koncepcj膮 behawioraln膮 dotyczy艂y zw艂aszcza propagandy, kt贸rej znaczenie wraz z rozwojem koncepcji szybko mala艂o; wp艂ywu komunikowania podczas kampanii wyborczych, akcentuj膮cego znaczenie komunikowania masowego oraz relacji zachodz膮cych pomi臋dzy mediami, opini膮 publiczn膮 a podmiotami sprawuj膮cymi w艂adz臋. Kolejnym jest podej艣cie strukturalno - funkcjonalne. Badacze tacy jak: R.Fagen, K.W.Deutsch, G.A.Almond czy D.Easton prowadzili rozwa偶ania swoje w kontek艣cie spo艂ecze艅stwa pojmowanego jako kompleksowego systemu stosunk贸w, okre艣lanego przez procesy interakcyjne zachodz膮ce mi臋dzy elementami systemu politycznego a jego otoczeniem. Uwag臋 swoj膮 koncentrowali jednak聽 na problemie komunikowania, polityk臋 traktuj膮c jako zagadnienie drugorz臋dne, a nawet s艂u偶alcze wobec niej. Przep艂yw informacji sta艂 si臋 kluczowym poj臋ciem w tej koncepcji. Komunikowanie zdaniem wyznawc贸w tej koncepcji wp艂ywa jednoznacznie na rozw贸j edukacji, urbanizacji, wp艂yw贸w podmiot贸w politycznych oraz na rozw贸j samej demokracji. Tw贸rca podej艣cia interakcyjnego M.Edelman zak艂ada艂, 偶e komunikowanie nie ogranicza si臋 do stosowania symboli, czyli znak贸w i kod贸w, ale jest form膮, a zarazem zbiorem interakcji, kt贸re s膮 atomami spo艂ecze艅stwa. Komunikowanie polityczne traktowane jest tu jako dzia艂anie strategiczne, polegaj膮ce na konfrontacji aktora z przeciwnikiem. Autorzy id膮cy w 艣lad za tymi rozwa偶aniami starali si臋 wyt艂umaczy膰 zjawisko zbiorowej iluzji (E.G.Bormann) oraz problem manipulacji zbiorowymi uczuciami (P.M.Hall). Podej艣cie dialogowe jest ostatnim uj臋ciem teoretycznym tego zagadnienia. Reprezentantem jego jest g艂贸wnie J.Habermas, kt贸ry w swych rozwa偶aniach koncentruje si臋 na idei konsensusu wypracowanego na drodze debaty publicznej zak艂adaj膮cej, 偶e ludzie w dyskusji odno艣nie dziel膮cych ich opinii mog膮 ustali膰 wsp贸lny punkt widzenia opieraj膮c si臋 w g艂贸wnej mierze na argumentach. Jego zdaniem, taki konsensus jest mo偶liwy do osi膮gni臋cia jedynie w sytuacji idealnego komunikowania. Uczestnicy dialogu s膮 w niej partnerami nie poddanymi presji, dominacji,聽 czy konieczno艣ci podporz膮dkowania si臋. Pozwala to , jak twierdzi na dzia艂anie zgodne z racjami publicznymi, kt贸re s膮 istot膮 demokracji. Sw贸j wk艂ad w dorobek tego podej艣cia wni贸s艂 r贸wnie偶 C.Mueller, kt贸ry traktuje komunikowanie polityczne jako "dyskusj臋 o problemach politycznych, stawkach w grze politycznej i ideach o publicznym charakterze". Proces integracji dyscypliny, zdaniem O.Jarrena i P.Dongesa "nie zosta艂 zako艅czony, brakuje nadal jednolitej systematyki i kompleksowego opisu przedmiotu bada艅"[5]. Proces kampanii wyborczych jest traktowany w literaturze przedmiotu jako jeden z zasadniczych wska藕nik贸w okre艣laj膮cych rozw贸j praktycznych zasad post臋powania podmiot贸w polityki na rynku wyborczym[6]. Zgodnie z tym podej艣ciem kampanie polityczne zdaniem cytowanego autora mo偶na analizowa膰 pod k膮tem przyj臋tej jednej z koncepcji badawczych: behawioralnej - przypisuj膮cej du偶e znaczenie socjologicznym i psychologicznym teoriom zmian postaw spo艂ecznych, funkcjonalnej - odnosz膮cej si臋 do analizy procesu komunikowania spo艂ecznego, umo偶liwiaj膮cej badaczom zjawisk politycznych interpretowanie skuteczno艣ci proces贸w komunikowania w polityce oraz racjonalnej - motywy i sposoby podejmowania decyzji wyborczych s膮 podstaw膮 do eksplikacji spo艂eczno - politycznych zjawisk i proces贸w.

[1]B.Dobek-Ostrowska, R.Wiszniowski, Teoria komunikowania publicznego i politycznego - wprowadzenie, ASTRUM, Wroc艂aw 2001, s.13

[2]Ibidem, s.112

[3]P.Pawe艂czyk, D.Piontek, Socjotechnika w komunikowaniu politycznym, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM Pozna艅, 1999, s.41

[4]za: M. Dobek-Ostrowska i R.Wiszniowski, Ibidem, s. 105-112

[5]S.Michalczyk Komunikowanie polityczne. Teoretyczne aspekty procesu, Wyd.Naukowe 艢l膮sk, Katowice, 2005, s 62

[6]R.Wiszniowski w B.Dobek-Ostrowska, R.Wiszniowski, Ibidem, s.54.