Typy, cele i uwarunkowania spo艂ecznych kampanii komunikacyjnych

Studiuj膮c literatur臋 przedmiotu czytelnik mo偶e z 艂atwo艣ci膮 pogubi膰 si臋 ze wzgl臋du na r贸偶norodno艣膰 stosowanych okre艣le艅 co do procesu komunikowania. Wynika to z faktu, kt贸ry wy偶ej zosta艂 ju偶 wspomniany, 偶e komunikacja jest procesem z艂o偶onym i jest analizowana w r贸偶nych p艂aszczyznach 偶ycia spo艂ecznego.

Prze艣ledzi艂am w dost臋pnej mi literaturze przedmiotu klasyfikacje badaczy wyodr臋bniaj膮cych r贸偶ne rodzaje procesu komunikowania, aby 艂atwiej sprecyzowa膰 i zanalizowa膰 obszar poj臋cia b臋d膮cego w zakresie mego zainteresowania.

Mo偶emy wi臋c m贸wi膰 o nast臋puj膮cych rodzajach komunikowania.
*Po pierwsze, ze wzgl臋du na formy zastosowane w trakcie komunikowania[1]wyr贸偶nia si臋: komunikowanie interpersonalne, komunikowanie grupowe, komunikowanie instytucjonalne, komunikowanie medialne (艣rodki techniczne) oraz komunikowanie masowe (艣rodki masowego przekazu).
*Po drugie,聽 ze wzgl臋du na adresata komunikatu spo艂ecznego wyr贸偶nia si臋[2]: komunikowanie obywatelskie maj膮ce za zadanie wykreowanie odpowiedzialnego spo艂ecze艅stwa oraz kampanie po艣wi臋cone wa偶nym problemom spo艂ecznym i ludzkim.
*Po trzecie, ze wzgl臋du na ich cele[3]wyr贸偶nia si臋 : komunikowanie informacyjne (wzrost 艣wiadomo艣ci i wiedzy), komunikowanie perswazyjne (wykszta艂cenie si臋 nowych postaw lub zmian臋 ju偶 istniej膮cych) oraz komunikowanie prowokuj膮ce do okre艣lonych zachowa艅.
*Po czwarte, ze wzgl臋du na kryterium ilo艣ciowe (liczby os贸b bior膮cych udzia艂 w komunikowaniu si臋) i jako艣ciowe (rodzaj relacji zachodz膮cych pomi臋dzy osobami komunikuj膮cymi si臋) mo偶emy m贸wi膰 te偶 o rodzajach sytuacji komunikacyjnych: intrapersonalna, interpersonalna, interpersonalno - medialna, publiczna, masowa[4].

Obszary bada艅 w tych r贸偶nych rodzajach komunikowania wzajemnie na siebie zachodz膮 i cz臋sto si臋 uzupe艂niaj膮. Sk艂aniam si臋 do stanowiska badacza francuskiego P.Zemora[5], kt贸ry granic臋 pomi臋dzy tymi obu dyscyplinami naukowymi widzi w wyborach. Podmioty rywalizacji politycznej w艂a艣nie w wyniku wygranych wybor贸w przejmuj膮 w艂adz臋 w danym spo艂ecze艅stwie, pe艂ni膮c w tym momencie podw贸jn膮 rol臋: nie trac膮c charakteru nadawcy politycznego musz膮 si臋 sta膰 nadawcami publicznymi, do kt贸rych obowi膮zk贸w nale偶y realizacja obietnic wyborczych jak i zada艅 publicznych. Zastosowanie r贸偶norakich, kompleksowych i zorientowanych na cel, jakim jest doprowadzenie do uzyskania po偶膮danych skutk贸w u relatywnie du偶ej liczby os贸b w danym spo艂ecze艅stwie, dzia艂a艅 komunikacyjnych tworzy kampani臋 komunikacyjn膮. B.Dobek-Ostrowska i R.Wiszniowski proponuj膮 nast臋puj膮c膮 definicj臋 polityki komunikacyjnej: "zesp贸艂 dzia艂a艅 komunikacyjnych (pojmowanych szerzej ni偶 dzia艂ania informacyjne), podejmowanych 艣wiadomie i planowo przez instytucje publiczne, s艂u偶ebnych wobec polityki tych instytucji. Poprzez kontrol臋 i zarz膮dzanie przep艂ywem informacji ma za zadanie kreowanie wizerunku instytucji do wewn膮trz i na zewn膮trz oraz zwielokrotnienie skuteczno艣ci realizowanej przez nie polityki"[6]. J.Muszy艅ski natomiast uwa偶a, 偶e jest to "swoiste 艂膮cze mi臋dzy politykami a spo艂ecze艅stwem"[7].

Dziel膮c聽 kampanie komunikacyjne ze wzgl臋du na cel dzia艂ania podmiot贸w je prowadz膮cych mo偶emy wyr贸偶ni膰 nast臋puj膮ce kampanie: kampanie modyfikuj膮ce postawy i zachowania obywateli, kampanie informuj膮ce oraz kampanie promuj膮ce instytucje i us艂ugi publiczne. D.McQuail zaproponowa艂 natomiast podzia艂 ze wzgl臋du na charakter nadawcy i cel jego dzia艂ania[8]kampanie polityczne: wyborcze i propagandowe (realizacja partykularnych interes贸w ugrupowa艅 politycznych czy lider贸w), kampanie public relations (promocja instytucji i przedsi臋biorstw prywatnych oraz os贸b), kampanie reklamowe (sprzeda偶 artyku艂贸w konsumpcyjnych i us艂ug) oraz kampanie spo艂eczne (realizacja interes贸w og贸艂u spo艂ecze艅stwa). Kampanie takie powinny si臋 cechowa膰: jasno sprecyzowanym i okre艣lonym celem, szerok膮 publiczno艣ci膮, do kt贸rej s膮 kierowane, umiejscowieniem ich w konkretnych ramach czasowych, zespo艂em powi膮zanych ze sob膮 i zaplanowanych wcze艣niej czynno艣ci komunikacyjnych, profesjonalnym zarz膮dzaniem kampani膮 i realizacj膮 zada艅 przez zawodowych komunikator贸w, obiektywnym, otwartym ale i kontrowersyjnym przekazem b臋d膮cym kompromisem interes贸w oraz zagwarantowaniem Praw Cz艂owieka w przekazie publicznym [9].
Jak wynika z powy偶szych rozwa偶a艅 cele spo艂ecznej polityki komunikacyjnej mo偶na okre艣li膰 jako: zapobieganie z艂ym i niepo偶膮danym nawykom spo艂ecze艅stwa, edukacja spo艂eczna, ochrona 艣rodowiska naturalnego, promocja warto艣ci spo艂ecznych i obywatelskich, promocja instytucji i os贸b publicznych oraz ich us艂ug w spo艂ecze艅stwie oraz prowadzenie dialogu i tworzenie wzajemnych partnerskich stosunk贸w pomi臋dzy nadawcami publicznymi a ich odbiorcami. Podstawowym za艣 celem ich jest ingerencja w system postaw i zachowa艅 odbiorcy oraz ich modyfikacja zgodnie z og贸lnie akceptowanym interesem spo艂ecznym[10]. W demokratycznych pa艅stwach prawo okre艣la formy i 艣rodki mo偶liwe do zastosowania przez nadawc臋 w procesie komunikowania. Nale偶膮 do nich: psychologiczne 艣rodki modyfikacji postaw i zachowa艅 (informacja, perswazja - d艂ugi czas by艂a uto偶samiana w literaturze z komunikowaniem) oraz 艣rodki prawne (zmuszanie: normy, przepisy, rozporz膮dzenia i kontrola: kary i grzywny). Ka偶de tego typu dzia艂anie wp艂ywa na komponenty postawy cz艂owieka, takie jak: element poznawczy, tj. na wiedz臋 jednostki dotycz膮c膮 tematu kampanii; element emocjonalny czyli na opini臋 b臋d膮c膮 interpretacj膮 posiadanej przez jednostk臋 wiedzy, oraz element motywacyjny, inaczej na tendencj臋 do zachowa艅, wynikaj膮c膮 z modyfikacji wiedzy i opinii. Wiedza i opinia uformowana pod jej wp艂ywem, stanowi膮 pod艂o偶e, na kt贸rym dokonuje si臋 zmiana zachowania cz艂owieka. Wiedza, opinia i zachowanie stanowi膮 podstawowe wska藕niki, pozwalaj膮ce analizowa膰 efektywno艣膰 kampanii komunikacyjnej. Efektywno艣膰 komunikowania mo偶na rozpatrywa膰 na planie teoretycznym i praktycznym-doradczym. Teoretycy odwo艂uj膮 si臋 najcz臋艣ciej do zasad kooperacji komunikacyjnej sformu艂owanych przez H.P.Grice'a[11]. Nale偶膮 do nich zasady: ilo艣ci (wk艂ad w komunikacj臋 powinien zawiera膰 tyle informacji ile jest potrzebnych do aktualnych cel贸w wymiany), jako艣ci (nie wypowiada膰 tego, do czego stwierdzenia nie ma podstaw), stosunku (informacje w艂a艣ciwe co do potrzeb i okoliczno艣ci aktu komunikacyjnego), sposobu (komunikacja ma by膰 przejrzysta czyli jednoznaczna, zwi臋z艂a i uporz膮dkowana). G.Lech poszerza te zasady o kilka innych: "regu艂臋 zrozumia艂o艣ci i poprawno艣ci", regu艂y sp贸jno艣ci (zwi膮zku mi臋dzy r贸偶nymi wypowiedziami w tym samym akcie komunikowania), "regu艂y ekonomiczno艣ci" (unikanie powt贸rze艅 i pustych s艂贸w) oraz "regu艂y ekspresyjno艣ci" (zwi膮zek wypowiedzi ze stanem emocjonalnym wypowiadaj膮cego si臋). W poszczeg贸lnych aktach komunikacyjnych cz臋sto stosujemy si臋 do tych regu艂 艣wiadomie lub nie艣wiadomie, ostentacyjnie lub dyskretnie, w ca艂o艣ci lub w cz臋艣ci. W praktyce cz臋sto im zaprzeczamy.

Przeprowadzaj膮c analiz臋 wp艂ywu komunikowania masowego na odbiorc臋 R.Merton uszeregowa艂 wed艂ug kolejno艣ci etapy wp艂ywaj膮ce i niezb臋dne do przeprowadzenia udanej kampanii komunikacyjnej.
*Po pierwsze, komunikat informuje odbiorc贸w w spos贸b emocjonalny i impresyjny.
*Po drugie, komunikat przedstawia po偶膮dane dzia艂ania, zachowania oraz postawy.
*Po trzecie, komunikat prowokuje odbiorc贸w do por贸wnania ich w艂asnych postaw i zachowa艅 z postulowanymi przez nadawc臋.
*Po czwarte, komunikat wprowadza odbiorc贸w w stan zw膮tpienia co do prawid艂owo艣ci w艂asnych postaw i zachowa艅 i co do sensu ich kontynuacji.
*Po pi膮te, odbiorcy, kt贸rzy ocenili swoje postawy jako wadliwe, podejmuj膮 pr贸by odrzucenia ich i zast膮pienia przez te, wskazywane przez nadawc臋 komunikatu.
*Po sz贸ste, komunikat zawiera rozwi膮zanie natychmiastowe i szybkie w postaci dok艂adnej instrukcji dzia艂ania.
*Po si贸dme, komunikat pochwala tych, kt贸rzy dokonali zmian聽 postaw i zachowa艅, gani膮c pozosta艂ych[12].

Badania nad efektywno艣ci膮 kampanii komunikacyjnych w literaturze przedmiotu podkre艣laj膮 znaczenie czynnika wiarygodno艣ci nadawcy, jego kompetencji i zaufania do niego, powtarzalno艣ci komunikat贸w oraz wskazywa艂y, 偶e nie wystarczy tylko motywowa膰 odbiorc贸w komunikat贸w do dzia艂ania, ale tak偶e nale偶y prezentowa膰 konkretne zachowania i instruowa膰 co do akceptowanego sposobu post臋powania[13].
Termin "kompetencja komunikacyjna" u偶ywany jest w wielu kontekstach, najcz臋艣ciej jednak odno艣nie r贸偶nych form aktywno艣ci cz艂owieka jak wiedza, umiej臋tno艣ci zachowania czy zdolno艣ci wrodzone. Najpro艣ciej mo偶na by okre艣li膰 j膮 jako: "znajomo艣膰 zasad skutecznego komunikowania si臋 i umiej臋tno艣ci zastosowania tych zasad w konkretnej sytuacji, zale偶nie od celu nadawcy i jego oczekiwa艅 wobec odbiorc贸w"[14]. Podstaw膮 i najwa偶niejszym elementem kompetencji komunikacyjnej jak twierdzi autor powy偶szej definicji jest zatem umiej臋tno艣膰 dostosowania indywidualnych zachowa艅 j臋zykowych do obowi膮zuj膮cych wzor贸w wypowiedzi i przekszta艂cenie ich w skuteczne dzia艂anie j臋zykowe, kt贸re pozwala osi膮gn膮膰 zamierzony przez m贸wi膮cego cel. Za poj臋cia istotne dla kompetencji komunikacyjnej uwa偶a: 艣wiadomo艣膰 j臋zykow膮 (traktowan膮 jako zesp贸艂 przekona艅, nawyk贸w i przyzwyczaje艅 j臋zykowych oraz stosunek u偶ytkownika j臋zyka do j臋zyka jako warto艣ci), kompetencj臋 j臋zykow膮 (jako wiedz臋 wyra藕n膮 lub intuicyjn膮 u偶ytkownika j臋zyka - czyli uczestnika procesu komunikacji - o j臋zyku jako narz臋dziu, 艣rodku komunikacji j臋zykowej i o warunkach w jakich komunikacja mo偶e zaistnie膰), oraz wykonanie j臋zykowe (jako sposoby realizacji w konkretnych sytuacjach cel贸w komunikacyjnych).

K.Burakowski uwa偶a, 偶e o kompetencji komunikacyjnej pojmowanej jako sprawno艣ci komunikacyjnej decyduj膮 nast臋puj膮ce sprawno艣ci szczeg贸艂owe.
*Po pierwsze, j臋zykowa sprawno艣膰 komunikacyjna, rozumiana jako znajomo艣膰 przez u偶ytkownika kodu j臋zykowego (odmian zr贸偶nicowanych spo艂ecznie - tzw. socjolekt贸w, terytorialnie - gwary ludowe i funkcjonalnie - style), do艣wiadczenia j臋zykowego (zwi膮zanego z pochodzeniem spo艂ecznym, wykszta艂ceniem, wykonywanym zawodem, wiekiem, pochodzeniem terytorialnym i p艂ci膮 jednostki) oraz umiej臋tno艣膰 tworzenia przez nadawc臋 tekst贸w.
*Stopie艅 j臋zykowej sprawno艣ci komunikacyjnej wp艂ywa na drug膮 z wyr贸偶nionych - spo艂eczn膮 sprawno艣膰 komunikacyjn膮. Zale偶y ona od umiej臋tno艣ci uwzgl臋dnienia spo艂ecznej rangi rozm贸wc贸w, kt贸ra mo偶e by膰 r贸wnorz臋dna (kontakty ze znajomymi i z nieznajomymi) albo nier贸wnorz臋dna (uk艂ady s艂u偶bowe, organizacje us艂ugowe, etykieta, zabiegi wychowawcze).
*Po trzecie, jest to sytuacyjna sprawno艣膰 komunikacyjna, w kt贸rej bardzo wa偶ne staje si臋 umiej臋tne dostosowanie formy wypowiedzi j臋zykowej do sytuacji. Je艣li wypowied藕 ma by膰 skuteczna nieodzowne jest uwzgl臋dnienie przez nadawc臋 komunikatu takich czynnik贸w jak: kana艂 przekazu (tekst m贸wiony, tekst pisany, monolog), liczba rozm贸wc贸w (dialog, wielog艂os), miejsce rozmowy, temat rozmowy oraz gatunek wypowiedzi (forma).
*Czwart膮 i ostatni膮 ze wskazanych jest sprawno艣膰 pragmatyczna rozumiana jako 艣wiadome i celowe zachowanie jednostki w procesie komunikacyjnym, d膮偶膮cej do osi膮gni臋cia zamierzonego celu wypowiedzi. Cele wypowiedzi bywaj膮 r贸偶ne a ka偶dy z cel贸w realizuje si臋 za pomoc膮 zr贸偶nicowanych 艣rodk贸w j臋zykowo - stylistycznych. O poziomie kompetencji komunikacyjnej 艣wiadczy zatem og贸艂 wymienionych powy偶ej sprawno艣ci. Zwi膮zek pomi臋dzy nimi oparty jest na j臋zyku. Warunkiem porozumienia si臋 jest komunikatywno艣膰 przekazu, kt贸r膮 analizuje lingwistyka tekstu. R.A.Beaugrande sformu艂owa艂 kryteria tekstowo艣ci: sp贸jno艣膰, koherencja (zwi膮zki przyczynowo艣ci), intencjonalno艣膰, akceptabilno艣膰, informatywno艣膰, sytuacyjno艣膰 i intertekstowo艣膰[15].
Zachowania komunikacyjne ka偶dego cz艂owieka zale偶膮 od wielu czynnik贸w, kt贸re mo偶na by okre艣li膰 og贸lnie jako komunikacyjne. Czynniki te nawi膮zuj膮 do modeli komunikowania, wyr贸偶niaj膮cych nadawc臋, odbiorc臋, kodowanie i przekaz. Zdaniem cytowanego wy偶ej autora kompetencja komunikacyjna "jest pewnym konstruktem poj臋ciowym, kt贸ry nawi膮zuje do modeli komunikowania"[16].
Aby uzyska膰 ca艂o艣ciowy obraz kompetencji komunikacyjnej nie mo偶na pomin膮膰 w analizie zasad komunikacji niewerbalnej, tj. wiedzy i umiej臋tno艣ci pos艂ugiwania si臋 j臋zykiem cia艂a oraz umiej臋tno艣ci s艂uchania, a tak偶e stopnia opanowania konwencjonalnych regu艂 u偶ywania j臋zyka, okre艣lanych cz臋sto mianem "etyki j臋zykowej" lub inaczej zwrot贸w grzeczno艣ciowych. Budz膮 one powszechne zainteresowanie i to zar贸wno w艣r贸d teoretyk贸w jak i praktyk贸w, dlatego 偶e wi臋kszo艣膰 tego typu zachowa艅 ma charakter pod艣wiadomy, co cz臋sto umo偶liwia odbiorcy odczytanie rzeczywistych intencji m贸wi膮cego. W wielu pracach z tego zakresu podawane s膮 dane, m贸wi膮ce, 偶e jedynie 7% informacji przekazywanych jest s艂ownie, 38% przez ton g艂osu, a a偶 55% w spos贸b pozaj臋zykowy. Autorzy podaj膮cy je odwo艂uj膮 si臋聽 do bada艅 ameryka艅skiego uczonego Mehrabiana, kt贸ry to (jak twierdzi B.Kaczmarek) spostrze偶enia swe odnosi艂 do przekazywania informacji emocjonalnych. Doprowadzi艂o to do pomijania zdaniem B.Kaczmarka[17]znaczenia przekaz贸w s艂ownych w komunikowaniu si臋. Nieustannie doskonalimy znajomo艣ci regu艂 i zasad skutecznego komunikowania si臋, wi臋c mo偶na zatem powiedzie膰, 偶e kompetencj臋 komunikacyjn膮 kszta艂tujemy i rozwijamy przez ca艂e nasze 偶ycie. Powstaje wi臋c konieczno艣膰 bli偶szego poznania zasad skutecznego porozumiewania si臋, w kt贸rym g艂贸wnym celem jest wzajemne zrozumienie partner贸w interakcji. Prowadzi nas to do analizy czynnik贸w wp艂ywaj膮cych na proces komunikacji w spo艂ecze艅stwie. Og贸lnie czynniki blokuj膮ce skuteczn膮 komunikacj臋 dzieli si臋 na: spo艂eczno - kulturowe, osobowo艣ciowe i formalne (tkwi膮ce w cechach samych komunikat贸w i w naturze komunikowania)[18].


C.Ulasi艅ski bardzo trafnie ujmuje przyczyny blokuj膮ce rozw贸j spo艂ecznej komunikacji[19]. Zalicza on do nich:
*po pierwsze, przekonanie obywateli, 偶e polityka informacyjna i wszelkie zabiegi komunikacyjne s膮 propagand膮 wi膮偶膮c膮 si臋 z manipulacj膮.
*Po drugie,聽 prze艣wiadczenie urz臋dnik贸w administracji publicznej i samorz膮dowej o oboj臋tnej, a czasami nawet wrogiej postawie obywateli wobec dzia艂a艅 komunikacyjnych podejmowanych przez instytucj臋 w艂adzy.
*Po trzecie, brak wykwalifikowanych specjalist贸w, struktury organizacyjnej i pieni臋dzy. Jak wynika z analizy dost臋pnych opracowa艅 literaturowych odno艣nie przeprowadzonych spo艂ecznych kampanii komunikacyjnych w Polsce (po 1989 roku) do przyczyn wymienionych powy偶ej nale偶a艂oby moim zdaniem doda膰 jeszcze: docieranie do w膮skiej grupy odbiorc贸w w zwi膮zku z zastosowaniem prostych kana艂贸w komunikacyjnych oraz b艂臋dnym za艂o偶eniem o swobodnym dost臋pie obywateli do informacji; brak wiarygodno艣ci komunikatora; problem tzw. filtru przekazu, czyli braku zainteresowania tematyk膮 kampanii oraz zbyt wysokie koszty kampanii uniemo偶liwiaj膮ce prowadzenie zr贸偶nicowanej co do form i 艣rodk贸w polityki komunikacyjnej.

[1] B.Dobek-Ostrowska i R.Wiszniowski Teoria komunikowania publicznego i politycznego-wprowadzenie ASTRUM, Wroc艂aw 2001,s.32

[2]P.Zemor za: Ibidem., s.43

[3]J.Lazar, za: Ibidem., s.43

[4]W.G艂odowski Komunikowanie interpersonalne,Warszawa 2001, s.41-49

[5] P.Zemor La communication publique PUF Paris 1995 s.112-113, za : B .Dobek-Ostrowska, Wiszniowski,Ibidem, s.9

[6]B.Dobek-Ostrowska, R.Wiszniowski, Ibidem,s.49

[7]J.Muszy艅ski Leksykon marketingu politycznego, Wydawnictwo Alta 2 Wroc艂aw 2001, s.79

[8]D.McQuail Mass Communication Theory,za B.Dobek-Ostrowska i R.Wiszniowski, Ibidem, s.73

[9]B.Dobek-Ostrowska, R.Wiszniowski,Ibidem.,s.74 i 33

[10]B.Dobek-Ostrowska, R.Wiszniowski, Ibidem, s.83

[11]M.Golka(red) Bariery w komunikowaniu, Wydawnictwo Naukowe UAM Pozna艅 2000 s.10

[12] J.Lazar, Sociologie de la communication de mass,聽 Armand Collin, Paris 1991, s.172, za: B.Dobek-Ostrowska, R.Wiszniowski, Ibidem,s.97

[13]B.Dobek-Ostrowska, R.Wiszniowski, Ibidem., s.96

[14]K.Burakowski, Komunikowanie spo艂eczne, Akademia Obrony Narodowej, Instytut Nauk Humanistycznych, Warszawa 1998, s.23

[15] S. J.Rittel, Komunikacja polityczna. Dyskurs polityczny. Jezyk w przestrzeni politycznej. Wydawnictwo Akademii 艢wi臋tokrzyskiej, Kielce 2003, s.133-134

[16]K.Burakowski, Ibidem, s.27

[17]B.Kaczmarek, Komunikowanie si臋 we wsp贸艂czesnym 艣wiecie,聽 op.cit., wst臋p

[18]M.Golka, Ibidem, s.11

[19]C.Ulasi艅ski,Formu艂owanie planu polityki informacyjnej gminy w: J.Regulska (red.) ,Grochem o 艣cian臋...? Wydawnictwo Samorz膮dowe FRDL Warszawa 1995 s.63-64