Wstęp

Wymagający wyborca liczy na profesjonalną komunikację

Dynamika zmian w gospodarce, będąca konsekwencją przemiany ustrojowej w Polsce po roku 1989 pociągnęła za sobą zmiany między innymi wartości, norm i preferencji społecznych, codziennego życia Polaków oraz także zmiany w sferze komunikacji społecznej. Standardami w dziedzinie komunikowania stały się: różnorodność źródeł informacji, łatwość i szybkość dostępu do nich, obiektywność i bezstronność przekazu, niezależność prasy i telewizji, konkurencyjność środków masowego przekazu. Dysponując pełniejszą wiedzą obywatele podejmują bardziej racjonalne decyzje wyborcze, przez co ich uczestnictwo w życiu politycznym kraju jest bardziej aktywne i świadome. Przed zupełnie nowym wyzwaniem stoją więc politycy, którzy muszą walczyć o uwagę, zaufanie i głosy wyborców. Właściwa strategia budująca stabilny i długookresowy wizerunek i autorytet, wykorzystująca skuteczne narzędzia komunikacji marketingowej jest jednym z najważniejszych elementów mogących mieć zasadnicze znaczenie w tak ważnych wydarzeniach politycznych jak wybory prezydenckie, parlamentarne lub samorządowe. Wśród działań podejmowanych przez naszych polityków widoczny jest schematyzm prowadzenia walki wyborczej i ubóstwo jeśli chodzi o wykorzystanie środków komunikacji marketingowej, której brakuje na ogół jasnej i realizowanej konsekwentnie długofalowej strategii. Daleko im do stopnia profesjonalizmu obserwowanego w państwach rozwiniętej demokracji. Wynika to przede wszystkim ze zbyt powolnej ewolucji zaufania polityków do wykorzystania pełni możliwości jakie oferuje marketing w polityce i wręcz niezrozumiałej nieśmiałości w korzystaniu z usług ekspertów.

Nie ma oczywiście swoistego wzoru czy modelu marketingu w polityce, który obejmowałby wszelkie aspekty i uwarunkowania prowadzenia kampanii wyborczej, który gwarantowałby sukces w praktycznym działaniu. Marketing w polityce jest raczej filozofią prowadzenia działalności. Moim zdaniem tylko kandydaci, którzy decydują się prowadzić kampanię wyborczą w oparciu o nowatorskie działania, stosujący w sposób całościowy koncepcję dwustronnej komunikacji marketingowej oraz właściwie zbudowaną strategię brandingu personalnego maja szansę odnieść sukces w dzisiejszej polityce.  Czynnik wiarygodności i uczciwości podmiotu politycznego, jego kompetencje i zaufanie do niego oraz wizerunek publiczny (w tym osób z jego otoczenia) i powtarzalność spójnego przekazu przy wykorzystaniu różnorodnych kanałów komunikacji z wyborcą, poświęcenie większej uwagi odpowiednim segmentom wyborców i docenienie roli badan marketingowych odgrywają najistotniejszą rolę w trakcie prowadzonych działań. Konieczność prowadzenia bardziej różnorodnych, nie nachalnych kampanii wyborczych, popartych rzetelnymi informacjami, jasnym, zrozumiałym przekazem, większą ilością rozmów bezpośrednich z ludźmi i ciekawszą reklamą autentycznego polityka, posłużyć powinny jako kierunkowskazy w trakcie poszukiwania odpowiedzi na pytania związane z rolą i znaczeniem wyspecjalizowanych ekspertów w procesie komunikacji politycznej. Coraz większe wymagania stawiają wyborcy swoim kandydatom, dlatego są oni zmuszeni coraz odważniej szukać nowych rozwiązań, i nie obejdą się bez pomocy ekspertów i profesjonalnie prowadzonej komunikacji politycznej.