Zasadno艣膰 stosowania koncepcji marketingu w obszarze komunikacji politycznej w 艣wietle sporu merytorycznego

Studiuj膮c literatur臋 i publikacje, kt贸re pojawi艂y si臋 w Polsce po okresie transformacji systemowej, tj. po roku 1989 czytelnik mo偶e odnie艣膰 mylne wra偶enie, 偶e marketing jako dziedzina nauki ma wiele odmian, oraz 偶e wystarczy tylko przetransponowa膰 nazewnictwo i elementy marketingu stosowanego w stosunku do przedsi臋biorstw, by m贸c stosowa膰 z powodzeniem t臋 taktyk臋 w odniesieniu do innego rodzaju podmiot贸w czy dzia艂alno艣ci ludzkiej.

Podejmuj膮c zatem pr贸b臋 zestawienia u偶ywanych termin贸w w tym zakresie, nale偶a艂oby zacz膮膰 od istoty marketingu.

Marketing definiowany jest w literaturze w wieloraki spos贸b.
Po pierwsze, jako koncepcja, spos贸b my艣lenia, czy filozofia - "Marketing to filozofia zarz膮dzania biznesem, oparta na potrzebie orientacji na klienta, orientacji na zysk oraz na uznaniu istotnej roli marketingu w przekazywaniu wiedzy o rynku do wszystkich wa偶nych dzia艂贸w przedsi臋biorstwa"[1].
Po drugie, jako okre艣lony proces (aspekt procesualny) - "Marketing jest procesem postrzegania, rozumienia, stymulowania i zaspokajania potrzeb podmiot贸w na wybranych rynkach docelowych za pomoc膮 okre艣lonych 艣rodk贸w skierowanych na pokrycie zg艂oszonego na rynku zapotrzebowania, jest wi臋c procesem dostosowywania wielko艣ci firmy do rozmiar贸w potrzeb rynku"[2].
Po trzecie, jako funkcja (aspekt funkcjonalny) - "Marketing to celowe zaspokajanie potrzeb i wymaga艅 klient贸w za pomoc膮 produkt贸w i us艂ug. Proces marketingu jest realizowany w trzech podstawowych, stale powtarzanych etapach: analiza rynku, przygotowania strategii marketingowej na danym rynku, wdro偶enia i kontrolowania efekt贸w danej strategii"[3].
Po czwarte, jako zbi贸r instrument贸w i dzia艂a艅 (aspekt instrumentalny) - "Marketing to zintegrowany zbi贸r instrument贸w i dzia艂a艅 zwi膮zanych z badaniem i kszta艂towaniem rynku, oparty na rynkowych regu艂ach post臋powania"[4].
Po pi膮te, wreszcie jako nauka - "Marketing jest nauk膮 opisow膮 obejmuj膮c膮 studia nad tym, jak transakcje na rynku s膮 kreowane, stymulowane i oceniane"[5].

Mo偶na te偶 znale藕膰 w literaturze podzia艂 powsta艂ych definicji na marketing klasyczny, "definiowany jako planowanie, koordynacj臋 i kontrol臋 dzia艂a艅 przedsi臋biorstwa ukierunkowanych na aktualne i potencjalne rynki zbytu oraz na marketing nowoczesny okre艣lany jako orientacja mened偶erska, podstawa biznesu, filozofia przedsi臋biorstwa w warunkach gospodarki rynkowej"[6].

W wielu publikacjach podejmowano pr贸by usystematyzowania, uog贸lnienia i syntezy rzeczywisto艣ci gospodarczej w aspekcie ewolucyjnym, czego efektem sta艂o si臋 pogrupowanie wed艂ug kryterium podobie艅stw, wyznaczenie wsp贸lnych trend贸w i tendencji, co zaowocowa艂o przedstawieniem etap贸w rozwoju koncepcji marketingu. Sformu艂owane zosta艂y r贸偶ne modele odnosz膮ce si臋 do faz rozwoju marketingu, gdzie jak zauwa偶aj膮 W. Potwora i M. Duczmal, podobnie jak w przypadku definicji marketingu spotykamy si臋 z dowolno艣ci膮 interpretacyjn膮, co zwi膮zane jest z odmiennym podej艣ciem autor贸w do poszczeg贸lnych aspekt贸w proces贸w ewolucyjnych, myln膮 interpretacj膮 kontekstu oraz nieprecyzyjnym t艂umaczeniem prac. Najcz臋艣ciej pojawiaj膮cym si臋 okre艣leniem faz rozwoju jest orientacja, filozofia oraz koncepcja. Przyj膮膰 zatem mo偶na, jak sugeruje to wielu autor贸w, 偶e orientacja marketingowa jest jedn膮 z trzech (obok orientacji na produkt i orientacji na sprzeda偶) fundamentalnych orientacji jakie pojawi艂y si臋 w historii rozwoju gospodarczego na 艣wiecie. Jak zauwa偶aj膮 w/w autorki marketing jest kategori膮 dynamiczn膮. Wraz z rozwojem rynku ulega przeobra偶eniom i przewarto艣ciowaniom jego sfera instrumentalno - czynno艣ciowa. Jednak偶e mo偶na wyr贸偶ni膰 elementy sta艂e: orientacj臋 na konsumenta, podzia艂 instrument贸w marketingowych na instrumenty badania i kreowania rynku, traktowanie marketingu jako orientacji zarz膮dzania, utylitarna rola marketingu w procesach gospodarczych, kt贸ra oznacza m.in. minimalizacj臋 ryzyka inwestycyjnego, produkcyjnego czy handlowego oraz taktyczny i strategiczny charakter procesu decyzyjnego[7].

Koncepcja marketingu pocz膮tkowo, czyli w latach pi臋膰dziesi膮tych rozwija艂a si臋 g艂贸wnie wok贸艂 czynno艣ci handlowych: przygotowania do sprzeda偶y i zbytu, by nast臋pnie w latach sze艣膰dziesi膮tych skoncentrowa膰 sw膮 uwag臋 na zaspokajaniu potrzeb i preferencji konsumenta, czerpi膮c wiele do艣wiadcze艅 z innych dziedzin nauki jak: psychologia, antropologia oraz psychologia spo艂eczna. Na prze艂omie lat sze艣膰dziesi膮tych i siedemdziesi膮tych pojawi艂 si臋 tzw. marketing spo艂eczny, czyli koncentracja uwagi na zaspokajaniu potrzeb konsumenta i spo艂ecze艅stwa w wymiarze d艂ugofalowym. W 1969r. Ph.Kotler i S.Levy w艂膮czyli metody i techniki marketingowe wykorzystywane dotychczas w obszarze dzia艂a艅 ekonomicznych do tzw. pozaekonomicznych dzia艂a艅 aktywno艣ci publicznej. Autorzy doszli do wniosku, 偶e marketing rozumiany jako sfera celowych dzia艂a艅 staje si臋 poj臋ciem coraz bardziej pojemnym i obejmuje r贸偶ne aspekty 偶ycia- nie tylko na poziomie dystrybucji d贸br materialnych[8]. W latach siedemdziesi膮tych koncepcja marketingu rozwija艂a si臋 wok贸艂 zagadnie艅 integracji kana艂贸w dystrybucji i rozbudowy zorientowanych na handel instrument贸w marketingu oraz technik analizy s艂abych i mocnych stron przedsi臋biorstwa. W tym okresie coraz wi臋cej organizacji niedochodowych (non - profit) zacz臋艂o wykorzystywa膰 techniki marketingu do swych dzia艂a艅. W 1971 r. Ph.Kotler zaproponowa艂 nowe uj臋cie marketingu, okre艣laj膮c go mianem marketingu spo艂ecznego. Zgodnie z t膮 koncepcj膮 marketing spo艂eczny nale偶y rozumie膰 jako ca艂okszta艂t stosunk贸w ekonomicznych, spo艂ecznych i politycznych, kt贸rego jednym z cel贸w jest uwzgl臋dnianie warto艣ci publicznych. Fox i Ph.Kotler wprowadzili rozr贸偶nienie tak偶e mi臋dzy tym, co okre艣laj膮 jako "komunikacja spo艂eczna" a marketing spo艂eczny. Pierwsze z tych poj臋膰 uwa偶aj膮 za paradygmat my艣lenia, wykorzystuj膮cy reklam臋 w 艣rodkach masowego przekazu, public relations i sprzeda偶 osobist膮, kt贸rego celem jest dotarcie z przes艂aniem do pewnej grupy docelowej. Paradygmat marketingu spo艂ecznego uzupe艂nia ten cel o cztery dodatkowe aspekty: badania marketingowe, rozw贸j produktu, dzia艂ania motywacyjne i u艂atwienia[9]. To z kolei doprowadzi艂o do sytuacji, w kt贸rej dzia艂ania podmiot贸w polityki mo偶na analizowa膰 jako przedsi臋wzi臋cia typu marketingowego. Kolejny okres rozwoju w zwi膮zku z nasileniem si臋 konkurencji na rynku i coraz bardziej nieprzewidywalnym otoczeniem w koncepcji marketingu przyj臋to zasad臋 kooperacji, k艂ad膮c nacisk na my艣lenie strategiczne o przedsi臋biorstwie oraz rozkwit marketingu mi臋dzynarodowego, traktuj膮c ka偶dy kraj jako rynek docelowy. Pojawiaj膮 si臋 w tym okresie r贸wnie偶 sugestie, 偶e marketing nie powinien by膰 traktowany jako funkcja realizowana przez dzia艂 marketingu w przedsi臋biorstwie, lecz jako filozofia, kt贸ra przenika ca艂e przedsi臋biorstwo[10]. Lata dziewi臋膰dziesi膮te to pr贸ba zintegrowania procesu tworzenia warto艣ci聽 przedsi臋biorstwa z dostarczaniem satysfakcji konsumentowi i rozwoju poj臋cia marketingu relacyjnego (partnerskiego), w my艣l kt贸rego na jako艣膰 produktu wp艂ywaj膮 relacje pomi臋dzy zasobami wewn臋trznymi firmy a organizacjami z kt贸rymi ona wsp贸艂dzia艂a. W 1994 r. Ph.Kotler doszed艂 do wniosku, 偶e dotychczasowe uj臋cia marketingu zdecydowanie odsuwa艂y na bok potencjalne konflikty mi臋dzy "wymaganiami a interesami klienta i d艂ugookresowym dobrobytem spo艂ecze艅stwa". Krytyka tej swoistej "ograniczono艣ci" marketingu doprowadzi艂a do poszerzenia jego poj臋cia, g艂贸wnie w stosunku do sfery us艂ug, w sk艂ad kt贸rego bardzo cz臋sto zalicza si臋 marketing organizacji niedochodowych (non - profit), a w szczeg贸lno艣ci organizacje polityczne. Obecnie w艣r贸d badaczy marketingu coraz bardziej popularne s膮 twierdzenia o zmianie podej艣cia do tej dyscypliny i jej poszerzenia. W.L.Wilkie sugeruje, 偶e "potrzebujemy rozszerzenia poj臋cia marketingu"[11]. M.Sawhney proponuje aby "marketing przekracza艂 swoje w膮skie horyzonty i zacz膮艂 si臋 uczy膰 od s膮siaduj膮cych dyscyplin"[12]. Tak偶e L.McAlister wzywa do tego, by analizowa膰 prace innych badaczy pod wzgl臋dem zakresu ale i g艂臋boko艣ci oraz do okazywania tolerancji dla podej艣膰, kt贸re r贸偶ni膮 si臋 od naszego: "Nie wykluczaj czego艣, tylko dlatego, 偶e nie jest wyrafinowane. Zamiast tego, spr贸buj rozstrzygn膮膰, jaki praca ma wp艂yw i zdolno艣膰 do zmienienia istniej膮cego sedna wiedzy"[13]. Jako metod臋 rozszerzania my艣li marketingowej J.S.Raju proponuje aby publikacje z tego zakresu zwraca艂y wi臋ksz膮 uwag臋 na przydatno艣膰 w 艣wiecie praktykuj膮cych oraz by studenci i doktoranci wi臋cej pracowali i praktykowali w 艣wiecie biznesu[14]. Wreszcie, R.Staelin wysuwa twierdzenie, 偶e: "marketing jest dyscyplin膮 z艂o偶on膮, je艣li ma dostarcza膰 skutecznych rozwi膮za艅 musi wymaga膰 od ludzi otwarto艣ci na r贸偶ne podej艣cia i pomys艂y, cz臋sto pochodz膮cych od innych ni偶 marketing dyscyplin naukowych"[15].

Zdaniem wielu autor贸w, zmieniaj膮ce si臋 w ostatnich latach trendy w gospodarce 艣wiatowej, o kt贸rych m贸wi si臋, 偶e przybieraj膮 charakter zmian rewolucyjnych wywieraj膮 ogromny i znacz膮cy wp艂yw na otoczenie marketingu i聽 jego charakter. Do g艂贸wnych czynnik贸w zalicza si臋: globalizacj臋 i procesy integracyjne, nastawienie na ekologi臋, rozw贸j sieci, metod, technik informacyjnych i informatycznych, rozszerzanie si臋 luki dochodowej (w wymiarze regionalnym i globalnym), fascynacj臋 japo艅skimi metodami i technikami zarz膮dzania, zmiany w Europie 艢rodkowej i Wschodniej, zmniejszaj膮c膮 si臋 lojalno艣膰 nabywc贸w wobec marki produktu, coraz bardziej ulotne i kr贸tkotrwa艂e zwi膮zki cz艂owieka z otaczaj膮cym go 艣wiatem, wzrastaj膮c膮 liczb臋 segment贸w nabywc贸w, kt贸re coraz trudniej jest identyfikowa膰 i charakteryzowa膰, kreowanie w艂asnego stylu 偶ycia, indywidualizm, d膮偶enie do samorealizacji w znacz膮cy spos贸b determinuj膮ce zachowania konsument贸w. Dlatego te偶 tak wa偶ne b臋dzie utrzymywanie bezpo艣redniego kontaktu z klientami, tworzenie interaktywnej komunikacji opartej na dialogu i partnerstwie. Opr贸cz rzetelnej wiedzy i do艣wiadczenia cennym atrybutem ka偶dego profesjonalisty b臋dzie sprawno艣膰 i skuteczno艣膰 w komunikowaniu si臋 z rynkiem, wzrasta wi臋c zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowanych specjalist贸w, informatyk贸w, instruktor贸w i konsultant贸w[16]. W latach dziewi臋膰dziesi膮tych XX wieku w Stanach Zjednoczonych rozwin臋艂a si臋 koncepcja zintegrowanej komunikacji marketingowej (Integrated Marketing Communications - IMC), opieraj膮ca si臋 na za艂o偶eniu wsp贸艂czesnej filozofii marketingu, 偶e prawid艂owe wykorzystanie wszystkich instrument贸w komunikacji oraz ich integracja jest niezb臋dna do osi膮gni臋cia sukcesu na rynku[17]. Zintegrowana komunikacja marketingowa zak艂ada, 偶e wszystkie kontakty, jakie odbiorcy posiadaj膮 z produktem, us艂ug膮 czy firm膮 staj膮 si臋 potencjalnymi (obecnie i w przysz艂o艣ci) kana艂ami przekazywania informacji. W koncepcji IMC zintegrowana komunikacja marketingowa cechuje si臋: wp艂ywaniem na zachowania grup docelowych, wykorzystywaniem wszystkich mo偶liwych form komunikacji danej organizacji z grup膮 docelow膮聽 jako potencjalnych kana艂贸w dostarczania informacji, punktem wyj艣cia jest rynek docelowy, nieodzowne jest prowadzenie bada艅 marketingowych, wykorzystywaniem efektu synergii, wymuszaj膮cego stosowanie wsp贸艂dzia艂aj膮cych i skoordynowanych ze sob膮 technik komunikacji, prowadz膮cych do tworzenia trwa艂ych zwi膮zk贸w z odbiorcami komunikat贸w oraz spadkiem znaczenia reklamy w mediach masowych, wzrostem zainteresowania selektywnymi technikami komunikacji, wi臋kszymi wymaganiami w stosunku do instytucji 艣wiadcz膮cych us艂ugi w zakresie komunikacji marketingowej a tak偶e wzrostem zainteresowania skuteczno艣ci膮 i efektywno艣ci膮 komunikacji. Obserwuj膮c wsp贸艂czesne kampanie prezydenckie w Stanach Zjednoczonych wyra藕nie zauwa偶alny jest wp艂yw tej koncepcji na dzia艂ania podejmowane przez specjalist贸w zajmuj膮cych si臋 organizacj膮 i przebiegiem tych kampanii. W polskich dzia艂aniach komunikacyjnych prowadzonych przez przedsi臋biorstwa, a tym bardziej przez podmioty rywalizacji politycznej nadal zauwa偶alny jest brak ci膮g艂o艣ci, wszechstronno艣ci i sp贸jno艣ci w podejmowanych dzia艂aniach marketingowych. Jak偶e trafnie ujmuje t臋 potrzeb臋 P.Tarka (cho膰 cytat odnosi si臋 do dzia艂a艅 podejmowanych w przedsi臋biorstwach): "powstanie wiarygodnej komunikacji i przeprowadzanej w jej ramach sta艂ego dialogu z klientem b臋d膮 przycz贸艂kiem do zwi臋kszenia przez firmy nie tylko rozpoznawalno艣ci priorytet贸w poszczeg贸lnych konsument贸w, ale tak偶e wa偶nym kryterium wzrostu zaufania i tym samym wzmocnienia dobrego wizerunku marki ca艂ego przedsi臋biorstwa w oczach konsument贸w"[18]. M.Malinowska sformu艂owa艂a tez臋: "偶e istnieje konieczno艣膰 nieco odmiennego i szerszego podej艣cia do problemu komunikacji marketingowej (...) g艂贸wnie ze wzgl臋du na obni偶aj膮c膮 si臋 skuteczno艣膰 tradycyjnych dzia艂a艅 komunikacyjnych uto偶samianych z promocj膮"[19]. Jako zalety stosowania tej koncepcji wskazuje: mo偶liwo艣膰 kreowania po偶膮danego wizerunku organizacji w艣r贸d pracownik贸w i podmiot贸w otoczenia, mo偶liwo艣膰 ograniczenia strat informacyjnych zwi膮zanych z percepcj膮 odbiorc贸w dzia艂a艅 komunikacyjnych oraz tworzenie 藕r贸d艂a przewagi konkurencyjnej. Wad膮 tej koncepcji s膮 na pewno wysokie koszty wykorzystania wszystkich medi贸w i form komunikacji z odbiorcami, du偶e nak艂ady finansowe zwi膮zane z modyfikacj膮 kampanii w trakcie jej trwania oraz konieczno艣膰 poniesienia koszt贸w zwi膮zanych z korzystaniem z us艂ug specjalistycznych instytucji. G艂贸wny nacisk w nowoczesnym podej艣ciu do koncepcji marketingu k艂adzie si臋 zatem na trwa艂o艣膰 relacji z klientami, rozumianej jako zmian臋 systemu komunikacji z masowej na indywidualn膮 w celu zaspokojenia coraz bardziej zindywidualizowanych pragnie艅 i oczekiwa艅聽 coraz mniej lojalnych konsument贸w. Wraz z rozwojem gospodarki upowszechniane s膮 techniki i narz臋dzia dzia艂a艅 marketingowych w coraz to nowszych obszarach aktywno艣ci spo艂eczno - gospodarczej. S.Brown zaproponowa艂 nowy styl marketingu - marketing w stylu retro, kt贸ry opiera si臋 na zbiorze pi臋ciu zasad: ekskluzywno艣ci, taktyce obra偶ania i kontrowersji, tajemniczo艣ci, rozrywce oraz niesforno艣ci膮. Wsp贸艂czesny marketing, jego zdaniem ma b艂yszcze膰 i ol艣niewa膰 klient贸w, ma by膰 niepokoj膮cy, intryguj膮cy, wprawiaj膮cy w zdumienie i niedopowiedziany, ma by膰 tak偶e zabaw膮[20].

Jednak w tej dynamicznie rozwijaj膮cej si臋 dziedzinie nauki pojawia si臋 wiele przeciwstawnych opinii w艣r贸d jej badaczy, kt贸re nale偶y bra膰 pod uwag臋, by nabra膰 do przedmiotu bada艅 odpowiedniego, naukowego dystansu. W 1989 r. G.Foxall zastanawia艂 si臋 nad s艂uszno艣ci膮 przyj臋cia terminu marketing spo艂eczny, uzasadniaj膮c, 偶e wi臋kszo艣膰 organizacji niedochodowych (typu non - profit) i instytucji rz膮dowych, kt贸re ten rodzaj marketingu stosuj膮, wykorzystuj膮 tylko niekt贸re funkcje marketingowe - najcz臋艣ciej komunikacj臋 [21]. Zdaniem W. Potwory i M.Duczmal "tam, gdzie nie mo偶na zdefiniowa膰 przedmiotu wymiany lub istoty produktu, gdzie wymiana jest nieekwiwalentna lub te偶 nie mo偶na okre艣li膰 ceny, to m贸wienie o marketingu jest nieporozumieniem lub nadu偶yciem. Tak czy inaczej pewne instrumenty czy narz臋dzia marketingowe mog膮 wyst臋powa膰 oddzielnie, a w niekt贸rych sytuacjach nabieraj膮 zupe艂nie nowego znaczenia i wymiaru, przyk艂adem public relations"[22]. Ich zdaniem, istnieje potrzeba okre艣lenia warunk贸w brzegowych dla zasi臋gu oddzia艂ywania marketingu, kt贸re widz膮 w podej艣ciu od strony rynku, rozumianego jako warunk贸w istnienia stosunk贸w wymiennych opisanych przez Ph.Kotlera: "marketing jest procesem spo艂ecznym i zarz膮dczym, dzi臋ki kt贸remu konkretne osoby i grupy otrzymuj膮 to, czego potrzebuj膮 i pragn膮 osi膮gn膮膰 poprzez tworzenie, oferowanie i wymian臋 posiadaj膮cych warto艣膰 produkt贸w"[23]. W dalszej cz臋艣ci Ph.Kotler wyja艣nia, i偶 wymian臋 nale偶y rozumie膰 jako "akt otrzymania po偶膮danego produktu od innej osoby przez zaoferowanie czego艣 w zamian".

Poj臋cie wymiany stanowi wed艂ug niego podstaw臋 marketingu i musi by膰 spe艂nionych pi臋膰 warunk贸w aby mog艂a ona zaistnie膰:
- musz膮 by膰 przynajmniej dwie strony,
- ka偶da ze stron posiada co艣, co stanowi warto艣膰 dla drugiej strony,
- ka偶da ze stron potrafi si臋 porozumie膰 i jest wstanie dostarczy膰 produkt,
- ka偶da ze stron ma mo偶liwo艣膰 przyj臋cia b膮d藕 odrzucenia oferty,
- ka偶da ze stron wierzy, 偶e jest rzecz膮 w艂a艣ciw膮 i wskazan膮 utrzymywanie kontakt贸w z drug膮 stron膮.

Produkt definiuje jako "to, co mo偶na zaoferowa膰 w celu zaspokojenia potrzeby i pragnienia", kt贸re ludzie zaspokajaj膮 za pomoc膮 towar贸w i us艂ug. Uwa偶a r贸wnie偶, 偶e no艣nikami us艂ug mog膮 by膰 osoby, miejsca, dzia艂ania, organizacje i idee[24]. Proponuje stosowanie terminu produktu przy okre艣laniu zar贸wno produkt贸w fizycznych jak i us艂ugowych oraz innych 艣rodk贸w zdolnych zaspokoi膰 wymaganie lub potrzeb臋, a tak偶e pos艂ugiwanie si臋 takimi terminami jak oferty, 藕r贸d艂a satysfakcji i zasoby. Moim zdaniem, w my艣l tak rozumianej definicji mo偶na bezpiecznie m贸wi膰 o marketingu stosowanym w polityce, zachowuj膮c pewien umiar w stosowaniu terminologii marketingowej, w tych sferach dzia艂alno艣ci ludzkiej, gdzie zasady marketingu stosowane s膮 tylko cz膮stkowo. Wielu autor贸w zafascynowanych mo偶liwo艣ciami jakie daje stosowanie koncepcji marketingu w przedsi臋biorstwie pr贸buje wprowadza膰 j膮 w innych dziedzinach dzia艂alno艣ci ludzkiej, przyjmuj膮c zarazem terminologi臋 zaczerpni臋t膮 wprost z dorobku marketingu, co cz臋sto brzmi wr臋cz komicznie. Badanie rynku, czy dokonanie jego segmentacji oraz zastosowanie technik promocyjnych podczas walki przedwyborczej nie musi prowadzi膰 zaraz do przyj臋cia nowego poj臋cia marketing polityczny. Zdaniem W.Wrzoska: "Marketingowe staj膮 si臋 coraz liczniejsze kategorie, zjawiska i procesy gospodarcze. Te nowe obszary 'marketingowe' mog膮 uszczupla膰 wiedz臋 o marketingu zawsze wtedy, kiedy prowadz膮 do zniekszta艂cenia klasycznej oraz ugruntowanej w dotychczasowym pi艣miennictwie istoty pewnych kategorii, zjawisk i proces贸w ekonomicznych. Je偶eli marketing jest 藕r贸d艂em zniekszta艂ce艅, to sam ulega zniekszta艂ceniu. Ka偶dy kolejny przymiotnik, kt贸rym przystraja si臋 marketing, zaczyna dominowa膰 nad marketingiem"[25]. A.Szromnik zwraca uwag臋, 偶e "marketing nale偶y rozpatrywa膰 nie tylko poprzez pryzmat materialnych potrzeb cz艂owieka czy jego potrzeb konsumpcyjnych, ale tak偶e poprzez pryzmat potrzeb i pragnie艅 wy偶szego rz臋du, zaspokajanych poprzez uczestnictwo w imprezach i pracach r贸偶nych organizacji, poprzez obcowanie i stosunki w wybranymi osobami, poprzez przebywanie na okre艣lonym obszarze czy te偶 poprzez mo偶liwo艣膰 poznania i akceptacji r贸偶nych idei"[26]. W my艣l tej definicji przedmiotem wymiany warto艣ci nie musz膮 by膰 wcale dobra materialne, us艂ugi czy te偶 艣rodki pieni臋偶ne. Transakcje wymienne nie musz膮 mie膰 charakteru komercyjnego, a zysk formy materialnej. Stosunki wymiany jako punkt wyj艣cia dla rozszerzenia obszaru zastosowania koncepcji marketingu proponuje przyj膮膰 tak偶e M.Krzy偶anowska[27], traktuj膮c je jako relacje zachodz膮ce mi臋dzy organizacj膮 niekomercyjn膮 a odbiorcami dzia艂alno艣ci. Stosunki te, jej zdaniem, charakteryzuje: r贸wnorz臋dno艣膰 poszczeg贸lnych uczestnik贸w, d膮偶enie uczestnik贸w do realizacji cel贸w (zaspokojenie potrzeb przez odbiorc贸w i wype艂nianie misji spo艂ecznej przez organizacj臋) oraz oferowanie przez organizacj臋 korzy艣ci, z kt贸rych skorzystanie wi膮偶e si臋 z konieczno艣ci膮 poniesienia koszt贸w przez odbiorc贸w. Korzy艣ci oferowane przez organizacj臋, jak t艂umaczy autorka mog膮 mie膰 charakter klasyczny i przybiera膰 posta膰 produktu i us艂ugi ale tak偶e i symboliczn膮 o charakterze psychologicznym czy spo艂ecznym. Podobnie koszty mog膮 przybiera膰 form臋 materialn膮 - np. ceny lub datku pieni臋偶nego jak i pozamaterialn膮 w postaci porzucenia starych idei, warto艣ci, pogl膮d贸w, rezygnacji ze starych sposob贸w zachowa艅 lub podj臋cia nowych oraz po艣wi臋cenia czasu swego lub energii. Bezpo艣rednim czynnikiem warunkuj膮cym wykorzystanie koncepcji marketingu przez organizacj臋 jest spos贸b ukszta艂towania jej orientacji, rozumianej jako "stan koncentracji jej wysi艂k贸w, skierowanych na przezwyci臋偶anie najsilniejszych ogranicze艅, powstaj膮cych w procesie realizacji cel贸w". Uwa偶a, 偶e orientacja organizacji jest kategori膮 zagregowan膮, kt贸rej sk艂adowe stanowi膮 elementy takie jak: punkt wyj艣cia kszta艂towania instrument贸w i dzia艂a艅, zakres bada艅 prowadzonych w celu rozpoznania warunk贸w dzia艂ania, rodzaj instrument贸w wykorzystanych w procesie oddzia艂ywania na rynek, zakres prowadzonych dzia艂a艅 oraz聽 stopie艅 zintegrowania instrument贸w.聽聽 Analizuj膮c rozw贸j marketingu R.Wiszniowski zauwa偶a, 偶e elastyczny i dynamiczny charakter tej orientacji sprzyja艂 ukszta艂towaniu si臋 nowej dyscypliny okre艣lanej w politologii zachodniej mianem "marketingu politycznego"[28]. Twierdzi, 偶e "marketing polityczny" zawdzi臋cza sw贸j pocz膮tek potrzebom samych organizacji spo艂eczno - politycznych, a jednym z jego cel贸w sta艂o si臋 komunikowanie oraz zaspokajanie potrzeb "aktor贸w" na scenie politycznej. "Marketing polityczny?" jego zdaniem, jest wi臋c "instrumentem s艂u偶膮cym do osi膮gania sukces贸w na rynku politycznym". Z analizy jego wynika, i偶 "unikalny charakter rynku politycznego oraz odmienny ni偶 w ekonomice produkt (oferta polityczna) wymusza stosowanie takich technik, kt贸re z jednej strony pozwol膮 na promowanie okre艣lonych postulat贸w ideologicznych i warto艣ci politycznych, reprezentowanych przez partie polityczne oraz grupy lider贸w, z drugiej za艣-pozwol膮 na wykreowanie oferty wychodz膮cej naprzeciw wnioskowanym potrzebom obywateli". Swoist膮 "mutacj膮 marketingu stosowanego wcze艣niej w gospodarce rynkowej", "szczeg贸lnym przypadkiem szerzej poj臋tego marketingu" okre艣la J. Sztumski "marketing polityczny". Autor twierdzi zarazem , 偶e "marketing polityczny" sta艂 si臋 "sposobem komunikowania si臋 elit w艂adzy z obywatelami i obejmuje zbi贸r zasad dotycz膮cych "rozpoznawania oczekiwa艅 obywateli danego kraju lub jego cz臋艣ci, tworzenia koncepcji politycznych wychodz膮cych naprzeciw tym oczekiwaniom, doborem optymalnych strategii oddzia艂ywania uwzgl臋dniaj膮cych ich zainteresowania oraz sposob贸w kszta艂towania ich my艣lenia, opinii i postaw w celu pozyskania ludzi dla okre艣lonych idei, postulat贸w lub program贸w, czy te偶 sk艂aniania do po偶膮danych przez elity w艂adzy zachowa艅"[29]. W swych rozwa偶aniach na temat miejsca wiedzy marketingu us艂ug w dorobku og贸lnej wiedzy o marketingu, A.Gugnin i J.Olko[30]stwierdzaj膮, 偶e marketing us艂ug korzysta z og贸lnej wiedzy teoretycznej dorobku marketingu, kt贸rej podstawow膮 cech膮 jest okre艣lone podej艣cie do zjawisk rynkowych pozwalaj膮cych na ustalenie zwi膮zk贸w przyczynowo - skutkowych w sferze rynku oraz zbadanie zale偶no艣ci mi臋dzy podmiotami rynku a ich otoczeniem. Poniewa偶 teoria marketingu powsta艂a w 艣cis艂ym zwi膮zku z przemianami w gospodarce ma ona, ich zdaniem praktyczne zastosowanie g艂贸wnie w odniesieniu do d贸br materialnych. Rozw贸j marketingu us艂ug spowodowa艂 jak twierdz膮 "wzbogacenie tej wiedzy w niekt贸rych jej obszarach (np. w zakresie segmentacji rynku, cyklu 偶ycia produktu) a w niekt贸rych za艣 uj臋ciach wyr贸偶ni艂 nowe funkcje marketingu" . Jako ca艂o艣ciowe przej臋cie koncepcji marketingu w procesie wyborczym rozumie "marketing polityczny" Dominik Wring[31]. Analogicznie do tr贸jfazowej ewolucji koncepcji marketingu wyr贸偶nia trzy fazy jakie przechodzi艂y kampanie wyborcze: era masowej propagandy, kampania medialna i "polityczny marketing", w kt贸rym jak twierdzi nie chodzi o skuteczne dotarcie do odpowiednich grup wyborc贸w by ich przekona膰, ale mamy tu do czynienia z bardziej wszechstronnym ca艂o艣ciowym podej艣ciem do strategii wyborczej. Badanie rynku jest tu g艂臋bsze, wa偶ne s膮 potrzeby polityczne i motywacje wyborc贸w. Opinia wyborc贸w jest wa偶nym czynnikiem przy formu艂owaniu strategii. Jednak i w tym zakresie cz臋艣膰 autor贸w posuwa si臋 znacznie dalej w uog贸lnieniach definicyjnych proponuj膮c klasyfikacj臋 marketingu wyborczego: marketing kandydata, marketing wyborc贸w, marketing okr臋gu g艂osowania, marketing aktywizuj膮cy cz艂onk贸w partii, marketing "zatykania dziur?"(zdobywania 艣rodk贸w finansowych na potrzeby kampanii), marketing zwi臋kszaj膮cy poparcie autorytet贸w. Jak s艂usznie zauwa偶a M.Cichosz podzia艂 ten ma聽 znaczenie tylko analityczne, gdy偶 w praktyce dzia艂ania tego typu prowadzone s膮 we wszystkich wymienionych kierunkach[32].


Spr贸bujmy zatem pogrupowa膰 powsta艂e definicje "marketingu politycznego", wed艂ug podobnych kryteri贸w jak w przypadku koncepcji marketingu.


Po pierwsze jako okre艣lony proces - "to dyscyplina, kt贸ra zajmuje si臋 badaniem proces贸w wymiany pomi臋dzy politycznymi podmiotami, ich 艣rodowiskiem i pomi臋dzy nimi samymi, szczeg贸lnie odnosz膮c si臋 do pozycjonowania tych podmiot贸w na rynku, ich komunikacji, metod dzi臋ki kt贸rym strategie mog膮 by膰 realizowane, w艂膮czaj膮c badania dotycz膮ce postaw, 艣wiadomo艣ci i reakcji grup spo艂ecznych"[37]lub "proces spo艂eczny i zarz膮dczy tworzenia, oferowania i wymiany warto艣ci mi臋dzy uczestnikami rynku politycznego"[38].


Po drugie jako funkcja - "marketing ugrupowa艅 politycznych - jest to subdyscyplina marketingu us艂ug organizacji niekomercyjnych, kt贸rej domen膮 jest wspomaganie dzia艂a艅 na rzecz pozyskiwania zwolennik贸w idei oraz os贸b maj膮cych reprezentowa膰 interesy pewnych grup spo艂ecznych w strukturach w艂adzy lub opozycji"[39].


Po trzecie, jako zbi贸r instrument贸w i dzia艂a艅 - "marketing polityczny - to zesp贸艂 technik wykorzystywanych do stworzenia odpowiedniego obrazu kandydata w艣r贸d jego elektoratu, wypromowania jego osoby, wyr贸偶nienia go spo艣r贸d rywali i uzyskania maksymalnej ilo艣ci g艂os贸w przy jak najmniejszym zu偶yciu 艣rodk贸w"[40]lub - "zesp贸艂 teorii, metod, technik i praktyk spo艂ecznych maj膮cych na celu przekonanie obywateli, by udzielili poparcia cz艂owiekowi, grupie lub projektowi politycznemu"[41], lub - "techniki maj膮ce na celu dostosowanie kandydata do jego potencjalnego elektoratu, spopularyzowanie go jak najwi臋kszej liczbie wyborc贸w i ka偶demu z nich, stworzenie r贸偶nicy w stosunku do konkurent贸w oraz minimalnym wysi艂kiem zjednanie sobie podczas kampanii jak najwi臋kszej ilo艣ci niezdecydowanych wyborc贸w"[42] oraz - "zesp贸艂 technik s艂u偶膮cych do kreowania zmian zachowa艅 podmiot贸w polityki oraz obywateli w przestrzeni rywalizacji politycznej w okre艣lonych i d艂ugofalowych procesach"[43] i - "zesp贸艂 dzia艂a艅 prowadzonych na rynku wyborczym, maj膮cych na celu precyzyjne okre艣lenie i promocj臋 konkretnej oferty wyborczej w warunkach sta艂ej konkurencji"[44], a tak偶e - "oznacza umiej臋tno艣膰 wypracowania przez partie lub kandydat贸w spo艂ecznie racjonalnej strategii politycznej i nast臋pnie doboru repertuaru technik promocyjnych, w celu zapewnienia zwyci臋stwa partii lub kandydata w procesach rywalizacji o g艂osy wyborc贸w"[45].

W przytoczonych definicjach wyra藕nie widoczne jest podej艣cie uwypuklaj膮ce rol臋 stosowanych technik i metod w stosunku do wyborc贸w na rynku rywalizacji politycznej. Techniki i metody zdaniem autorki pracy, to spos贸b realizacji celu, jakim jest dotarcie do odbiorcy komunikat贸w reklamowych przekazywanych w trakcie kampanii wyborczej, natomiast definicje te nie bior膮 zupe艂nie pod uwag臋聽 d膮偶enia uczestnik贸w tej wymiany do realizacji r贸偶norakich cel贸w i oferowania korzy艣ci聽 oraz sposobu ukszta艂towania orientacji tej wymiany w uj臋ciu d艂ugofalowym. Wa偶ny wydaje si臋 te偶 wymiar spo艂eczny tych dzia艂a艅, marketing w polityce nale偶a艂oby zatem traktowa膰 r贸wnie偶 jako mechanizm, kt贸ry reguluje 偶ycie danego spo艂ecze艅stwa. Wychodz膮c z za艂o偶enia, przyj臋tego przez M.Mazura[46], 偶e "marketing to dwie rzeczy: filozofia traktowana jako postawa i perspektywa oraz zestaw dzia艂a艅, kt贸re maj膮 t臋 filozofi臋 wprowadza膰 w czyn", a tak偶e bior膮c pod uwag臋 wielorakie uwagi krytyczne pod adresem "marketingu politycznego" proponuj臋 traktowa膰 marketing w polityce jako jedn膮 z p艂aszczyzn czy obszar贸w na kt贸rym rozwija si臋 koncepcja marketingu. Orientacja czy filozofia jest moim zdaniem okre艣leniem najbardziej odpowiadaj膮cym temu terminowi, kt贸ry

proponuj臋 definiowa膰 w nast臋puj膮cy spos贸b:

Marketing w polityce - jest to filozofia (rozumiana jako postawa i perspektywa) prowadzenia dzia艂alno艣ci, przez organizacje niekomercyjne (podmioty polityki) d膮偶膮ce do realizacji swoich cel贸w w okre艣lonym otoczeniu rynkowym, ukierunkowana na postrzeganie, rozumienie, kreowanie i zaspokajanie wynikaj膮cych z przeprowadzonej analizy rynku potrzeb spo艂ecznych i indywidualnych (materialnych i niematerialnych - wy偶szego rz臋du), za pomoc膮 okre艣lonych i zintegrowanych instrument贸w oraz technik marketingowych, kt贸re maj膮 t臋 filozofi臋 wprowadza膰 w czyn, stosowanych przez te organizacje w trakcie zachodz膮cych stosunk贸w wymiany z odbiorcami tej dzia艂alno艣ci.

Jak twierdzi D.Skrzypi艅ski[47], stanowisko przypisuj膮ce ogromn膮 rol臋 odpowiednio wcze艣niej przygotowanej i sukcesywnie wdra偶anej strategii wyborczej, nie jest odosobnione w艣r贸d badaczy zajmuj膮cych si臋 problematyk膮 marketingu w polityce. Opieraj膮c si臋 na pogl膮dzie B.Page'a, uzasadnia prawid艂owo艣膰 wyodr臋bnienia co najmniej kilku element贸w - strategii cz膮stkowych w obr臋bie strategii wyborczej.

Na drugim biegunie rozwa偶a艅 na temat sensowno艣ci stosowania zasad marketingu w polityce pojawiaj膮 si臋 r贸wnie偶 i stanowiska bardzo krytyczne. Z.J.Pietra艣 sformu艂owa艂 cztery podstawowe argumenty przeciw marketingowemu stylowi prowadzenia kampanii wyborczych. Po pierwsze, unikanie nazwy partii i bezpo艣redniego zwracania si臋 do wyborc贸w. Po drugie, potrzeba pozyskania od sponsor贸w ogromnych 艣rodk贸w finansowych na pokrycie koszt贸w kampanii wyborczych przyczynia si臋 do korumpowania zar贸wno kandydat贸w jak i ca艂ych partii politycznych. Po trzecie, marketing wymaga pe艂nego profesjonalizmu w dzia艂alno艣ci wyborczej, co czyni rol臋 aktywist贸w i ochotnik贸w mniej istotn膮, co w konsekwencji mo偶e powodowa膰 demobilizacj臋 cz臋艣ci elektoratu. Osobn膮 kwesti膮 podnoszon膮 przy tej okazji jest brak zrozumienia specyfiki i odr臋bno艣ci kulturowej poszczeg贸lnych kraj贸w prezentowany przez specjalist贸w z dziedziny marketingu. Po czwarte, ucieczka od rzeczywistych problem贸w politycznych w sfer臋 p艂ytkiej propagandy[49]. G.Sartori stoi na stanowisku, 偶e w艂膮czenie zasad marketingowych do demokratycznych wybor贸w rodzi niebezpiecze艅stwo "pragmatyzacji 偶ycia politycznego", powoduj膮c膮 upodabnianie si臋 zachowa艅 politycznych do zachowa艅 ekonomicznych[50]. R贸wnie偶 P.Pawe艂czyk i D.Piontek utrzymuj膮, i偶 marketing polityczny jako konsekwencja g艂贸wnie rosn膮cej roli medi贸w w polityce, niesie za sob膮 zmiany sposobu zyskiwania przez polityk贸w spo艂ecznego poparcia i dalsz膮 komercjalizacj臋 偶ycia politycznego[51]. Przed pos艂ugiwaniem si臋 jak "zakl臋ciem" i "postrzeganiem w magiczny spos贸b" marketingu politycznego ostrzega nas J.Sztumski [52]uzasadniaj膮c, i偶 termin ten oznacza po prostu "z艂o偶on膮 procedur臋 umo偶liwiaj膮c膮 skuteczne oddzia艂ywanie w贸wczas, gdy jest ona w艂a艣ciwie rozumiana i stosowana w praktyce, zgodnie z istniej膮cymi regu艂ami oddzia艂ywania na ludzi".聽 M. Kolczy艅ski podkre艣la, 偶e przyj臋cie "optyki marketingowej z jednej strony ogranicza swobod臋 w tworzeniu koncepcji programowych partii politycznej, z drugiej-odpowiednie skorelowanie propozycji programowych z oczekiwaniami potencjalnych wyborc贸w pomaga w tworzeniu no艣nego rynkowo wizerunku partii"[53]. Pomimo podkre艣lania przez wielu autor贸w problemu widocznego os艂abienia roli partii politycznych, wyra藕nie zarysowuj膮 si臋 zmiany w zasadach post臋powania tych偶e partii politycznych, kt贸re pocz膮wszy od ideologii, struktury organizacyjnej i prowadzonych strategii staraj膮 si臋 aktywnie wdra偶a膰 nowe zasady prowadzenia komunikacji w sferze polityki. Naturalnie szybciej dostrzegana potrzeba ta jest w艣r贸d partii silnie scentralizowanych, o stabilnej sytuacji finansowej oraz istniej膮cych ju偶 w 艣wiadomo艣ci spo艂ecze艅stwa. Obecnie w literaturze przedmiotu marketingu analizy skoncentrowane s膮 na marketingu d贸br fizycznych, kt贸ry traktowany jest przez wielu autor贸w, jak gdyby odzwierciedla艂 marketing w og贸le i we wszystkich kulturach. W.Potwora i M.Duczmal reasumuj膮c stwierdzaj膮, 偶e w najbli偶szej przysz艂o艣ci badania naukowe w zakresie marketingu nie mog膮 by膰 ograniczone tylko do budowania teorii lub testowania hipotez. Ich celem b臋dzie r贸wnie偶 opisywanie, gdy偶 istnieje potrzeba bada艅 opisowych nie tylko w odniesieniu do innych form i typ贸w marketingu, ale tak偶e bada艅 dotycz膮cych podejmowania decyzji, i to nie tylko przez konsument贸w. Badania opisowe, jak twierdz膮 mog膮 pom贸c m.in. w wyja艣nianiu zmieniaj膮cych si臋 system贸w warto艣ci. Przestrzegaj膮 r贸wnie偶 przed bezkrytycznym stosowaniem metod nauk spo艂ecznych w marketingu, wskazuj膮c na dwa rodzaje najcz臋艣ciej pope艂nianych w tym wzgl臋dzie b艂臋d贸w: wyja艣nianiem problem贸w i pyta艅 powsta艂ych w marketingu nie na gruncie jego teorii, ale tak jak je widzi inna nauka oraz wyja艣nianiem sfery zachowa艅 konsumenta na rynku tylko i wy艂膮cznie w aspektach socjologicznych i psychologicznych, ko艅czy si臋 zazwyczaj niepowodzeniem[54]. Marketing ich zdaniem musi wyj艣膰 poza abstrakcyjne teorie i zaj膮膰 si臋 konkretnymi wyborami i decyzjami zwi膮zanymi ze specyficznymi grupami spo艂ecznymi i kulturowymi czy te偶 produktami. Podej艣cie to znakomicie ujmuje, porz膮dkuje i uzasadnia wszelkie dzia艂ania badaczy podejmowane w zakresie marketingu w polityce.

[1] McNamara C.P.The present status of the marketing concept, Journal of Marketing, 1972, No 1, za W.Potwora, M.Duczmal, Marketing-strategie i struktury,PAN Opole 2001, s.51

[2]A.Payne Marketing us艂ug, PWE Warszawa 1996 s.39

[3] K.Ob艂oj Mikroszk贸艂ka zarz膮dzanie,聽 PWE Warszawa 1994, s.51-51

[4] L.Garbarski, I.Rutkowski, W.Wrzosek,Marketing.Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE Warszawa, 1996, s.23

[5]M.Prymon, Startegia Marketingowa,Akademia Ekonomiczna, Wroc艂aw 1989, s.15

[6] D.Ruci艅ska Marketing-transformacja znaczeniowa poj臋cia ,Koszalin 1999 s.19-24

[7] W. Potwora, M. Duczmal, Ibidem, s.35

[8]R.Wiszniowski Marketing wyborczy. Studium kampanii wyborczych w systemach prezydenckich i semiprezydenckich, PWN Wroc艂aw, 2000 s.14

[9]A.Sargeant Marketing w organizacjach non profit,聽 w przek艂adzie W.Kisiela Oficyna Wydawnicza Krak贸w 2004, s.349

[10] G. Hooley, J. Lynch, J. Shepherd, za: W. Potwora, M. Duczmal ,Ibidem, s. 42

[11] W.L.Wilkie Needed: A Large Sense of Marketing & Scholarship , Journal of Marketing 2005 vol.69, nr 4, s.9

[12] J.N.Sheth, R.S.Sisodia Does Marketing Need Reform?, Journal of Marketing 2005 vol.69, nr 4, s.12

[13] L.McAlister Unleashing Potential, Journal of Marketing 2005, vol.69, nr 4, s.16

[14] J.S.Raju Revitalizing the Role of Marketing in Business Organizations: What Can Poor Academics Do to Help? , Journal of Marketing 2005, vol.69, nr 4, s.17-19

[15] R.Staelin Influencing the Practice Through Big New Ideas, Journal of Marketing, 2005, vol.69, nr 4, s.21-22

[16] W.Potwora i M.Duczmal s.43 oraz H.Mruk, B.Pilarczyk Marketing-nowo艣ci i trendy,聽 Pozna艅 2001

[17] T.Shimp Advertising, Promotion and Supplemental Aspects of Integrated Marketing Communications, The Dryden Press,1997 s.12, za : M. Malinowska w: Z. K臋dzior (red) Marketing wsp贸艂czesne obszary badania i zastosowania,聽 Katowice CbiE AE 2000, s.117-123

[18]P.Tarka 4 razy klient zamiast 4 razy P,聽 Brief nr 41 luty 2003 s.47

[19]M.Malinowska,Ibidem, s.121-122

[20]S.Brown Baw, dr臋cz i zaskakuj swoich klient贸w(oni to uwielbiaj膮), Harvard Business Review On Marketing, Wyd. Hellion Gliwice 2006, s. 144-159

[21] G.Foxall Marketing domain, European Journal of Marketing, 1989, No.8, za W.Potwora, M.Duczmal, op.cit., s.48

[22]W.Potwora, M.Duczmal, ibidem,s.47

[23] Ph. Kotler Marketing analiza, planowanie, wdra偶anie i kontrola,聽 Gobethner i S-ka Warszawa 1994, s.6 i 8

[24] Ibidem, s.7

[25]W.Wrzosek聽 Drogi i bezdro偶a marketingu, Marketing i Rynek, 1998, nr 11, s.34

[26]A.Szromnik, za R.Wiszniowski, 2000 op.cit., s.4

[27]M.Krzy偶anowska Marketing us艂ug organizacji niekomercyjnych,聽 Wydawnictwo Wy偶szej Szko艂y Przedsi臋biorczo艣ci i Zarz膮dzania, Warszawa 2000/20001 s.51-54

[28]R.Wiszniowski ,op.cit. s.16-18

[29]J.Sztumski, w: D.Walczak-Duraj (red), op.cit.,s.18-19

[30]A.Gugnin, J.Olko Marketing us艂ug i post臋powanie nabywc贸w,聽 Ma艂opolska Szko艂a Handlowa, Tarnobrzeg 2001, s.9

[31] D.Wring Political Marketing & Party Development in Britain,聽 za M.Mazur Marketing Polityczny,聽 PWN Warszawa, 2002 , s.13

[32]Podzia艂 zaproponowali: D.David, J.M.Quintric, H.C.Schroeder (1978),聽 M.Cichosz (Auto)kreacja wizerunku polityka na przyk艂adzie wybor贸w prezydenckich w III RP,聽 Wydawnictwo Adam Marsza艂ek, Toru艅 2003, s.22-23

[33]P.Paw艂czyk, D.Piontek, op.cit., s.42

[34]Ibidem, s.91

[35] Ibidem, s.58

[36]P.Pawe艂czyk uwa偶a, 偶e w praktyce politycznej j臋zyk jest wykorzystywany jako jeden ze 艣rodk贸w socjotechniki w taki spos贸b, gdy polityk zastanawia si臋 jakiego u偶y膰 j臋zyka, aby skutecznie trafi膰 do odbiorcy w: Socjotechniczne aspekty gry politycznej,聽 Pozna艅 2000, s.171

[37] A.Lock, P.Harris Political Marketing-Vive la difference, European Jurnal of Marketing, 1996, s.30, w M.Mazur op.cit

[38]M.Mazur Marketing Polityczny ,PWN 2002, s.18

[39]M.Krzy偶anowska, op.cit., s. 52

[40]M.Cichosz, D.Skrzypczy艅ski Co to jest marketing polityczny? ,Aida,sierpie艅 1997

[41]G.Ulicka Wp艂yw marketingu politycznego na zmiany w 偶yciu publicznym pa艅stw demokratycznych, za M.Mazur op.cit.,s.17

[42] Michel Bongrand Le Marketing Politique ,1986 s 5 , za M.Mazur ibidem,s.17

[43]R.Wiszniowski Marketing polityczny. Koncepcje teoretyczne i praktyka w: Studia z teorii polityki ,Wroc艂aw 1998, s.230

[44]A.呕ukowski Systemy wyborcze-wprowadzenie, Wy偶sza Szko艂a Pedagogiczna, Olsztyn 1999, s.104

[45]A.W.Jab艂o艅ski Marketing polityczny w teorii i praktyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Wroc艂aw 2002, s.71

[46] M.Mazur , op.cit.,s.15

[47] (red) D.Walczak-Duraj, Ibidem s.143

[48]Ibidem, s.144

[49]Z.J.Pietra艣 Decydowanie polityczne, 1998, s.436-438

[50]G.Sartori Teoria demokracji , Warszawa 1994, s.604

[51]P.Pawe艂czyk, D.Piontek,op.cit.,s.118

[52]J.Sztumski, Marketing polityczny a postawy i zachowania wyborcze spo艂ecze艅stwa polskiego, P艂ock 2002, s.24

[53]M.Kolczy艅ski, op.cit., s.76

[54]W.Potwora, M.Duczmal, Ibidem, s.71

[55]Zdania tego jest tak偶e A.St臋pi艅ska- Propaganda a marketing polityczny-r贸偶ne nazwy, czy r贸偶ne poj臋cia?(przegl膮d stanowisk) w: T.Wallas (red) Od totalitaryzmu do demokracji. Wybrane problemy okresu przemian,聽 Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM Pozna艅 2003, s.104

[56] K.Janda, J.M.Berry, J.Goldman, The Challenge of Democracy. Government in America, Houghton Mifflin Company 1992, za A.W.Jab艂o艅ski ,L.Sobkowiak Marketing polityczny w teorii i praktyce,聽 Wydawnictwo Uniwersytetu Wroc艂aw 2002, s.86

[57]M.Kolczy艅ski, J.Sztumski Marketing polityczny. Kszta艂towanie indywidualnych i zbiorowych opinii, postaw i zachowa艅., 艢l膮sk sp. z o.o. Wydawnictwo Naukowe, Katowice 2000 s.121-132