Czym jest branding polityczny?

W dzisiejszych marketingowo prowadzonych kampaniach wyborczych nikt nie podważa zasadności stosowania "zespołu metod, technik i praktyk społecznych mających na celu przekonanie obywateli, by udzielili poparcia człowiekowi, grupie lub projektowi politycznemu", czyli po prostu marketingu politycznego. Skuteczne strategie wyborcze obejmują określenie: celów działania, czynników zależnych i niezależnych, elektoratu, tematu, planu kampanii, taktyki działania oraz środków niezbędnych do ich realizacji. Sukces partii czy kandydata politycznego osiąga się dziś poprzez kładzenie szczególnego nacisku na wyborcę - jego potrzeby i pragnienia. Celem kampanii wyborczej jest modyfikacja postaw obywateli: utwierdzanie (wzmocnienie intensywności postawy), neutralizacja (zmniejszenie intensywności postawy), krystalizacja (do początkowo niezdecydowanych) bądź modyfikacja twórcza (postawy są tworzone). Jej skuteczność w dużej mierze uzależniona jest od właściwego kształtowania wizerunku partii, jego członków ale i polityka - lidera. To ich poszczególny wizerunek, ale też wspólny jest często zasadniczym kryterium wyboru w momencie dokonywania transakcji w lokalu wyborczym. Współczesny świat, to era szybkiej wymiany informacji opartej jeszcze bardziej na relacjach społecznościowych i zaufaniu. Wyborcy, czyli my wszyscy mając dostęp do informacji on-line oceniamy i jesteśmy poddawani permanentnej ocenie. Politycy i partie polityczne stają przed potrzebą zastosowania takiej metody, która wykorzystuje najlepsze z możliwych technik wypracowanych przez marketing polityczny, komunikację polityczną, coaching, mentoring czy kreację.

Narzędziem, które doskonale precyzuje i konsekwentnie wdraża system tożsamości kandydata jest Branding Personalny polityków. To nowoczesna metoda na miarę XXI wieku. Bazuje na zasobach konkretnego człowieka: aktualnych (poziom zdolności do wykorzystania), potencjalnych (obszary, w których należy dokonać zmian oraz obszary kompetencji wymagające wsparcia z zewnątrz), indywidualnych (autoprezentacja - jaki jestem? czym dysponuję? jak mogę to zmienić?) oraz społecznych (współdziałanie z innymi, użyteczność, rozpoznawalność).  Budowa tożsamości polityka tylko poprzez Branding Personalny zaczyna się od analizy kompetencji osobistych, czyli samooceny, samowiedzy, samopoznania i zaufania do siebie. Za pomocą sprawdzonych w badaniach rynkowych potrzeb i preferencji wyborców w kwestii idealnych i możliwych do zaakceptowania cech kandydatów ubiegających się o dany urząd w państwie określa wizerunek kandydata. Pomaga członkom partii i jej liderom zbudować silną pozycję własną poprzez odkrycie cech wyróżniających ich z otoczenia.

Branding Personalny polityków kładzie nacisk na wiarygodność, uczciwość, kompetencje, autorytet, szacunek, prestiż, talenty przywódcze. Czasami w myśl sławnego powiedzenia "niektórych podziwiamy za zalety ale za wady kochamy" bierze pod uwagę sferę emocjonalną, aby poruszyć serca i umysły wyborców. Wszystkie elementy składające się na markę danego kandydata powinny byś ułożone w harmonijny sposób. Niespójność pomiędzy wizerunkiem kandydata a jego cechami charakteru i predyspozycjami jest w dzisiejszym świecie defektem dyskwalifikującym w takim samym stopniu jak braki w zakresie umiejętności komunikacyjnych  (wzbudzanie zaufania i emocji, dobra organizacja wypowiedzi, perswazyjność, humor, zdolności reagowania na stres czy sytuacje kryzysowe, umiejętności negocjacji). Branding Personalny polityka nie może odzwierciedlać jego obecnego potencjału, ale musi byś odzwierciedleniem celów, do których on dąży. Nie można zatem sprowadzać procesu kształtowania wizerunku polityka do ram czasowych określonych czasem trwania kampanii wyborczej. Poprzez zwykłą działalność publiczną generuje on już określony wizerunek swojej osoby. Na jego wizerunek wpływa więc "w równym stopniu oficjalna ulotka i film wyborczy, ale i komentarze konkurencyjnych polityków, wizerunek innych polityków, wizerunek żony kandydata, plotki i wpisy w e-sieci, potknięcia językowe członków sztabu wyborczego itp. Ważnym elementem jest też oczywiście mowa ciała, postawa, sposób ubierania się, czy intonacja głosu i erystyka. Branding Personalny polityków uznaje, lecz nie przecenia procesu atrybucji, czyli wnioskowania na podstawie wyglądu i barw oraz zachowania drugiej osoby. Wykorzystuje badania, które dowodzą, że strój nie jest decydującym elementem oceny osób uznanych za znajome i elementem w ogóle niezauważalnym w codziennych kontaktach ze znajomymi, to jednak przy ocenie osób nieznajomych ma on jednak duże znaczenie.
Specjaliści Brandingu Personalnego pomagają odpowiednio wybrać, zaprojektować i czuwać nad realizacją poszczególnych, sprawdzonych, konkretnych i uzasadnionych w danym miejscu oraz czasie narzędzi i instrumentów komunikacji marketingowej w kampaniach wyborczych. Opracowanie takiego zestawu technik reklamy politycznej, marketingu bezpośredniego i public relations , w ramach określonego wcześniej budżetu, wymaga dużego wysiłku intelektualnego i doświadczenia. Efekt końcowy uzależniony jest od trafnego ich dobrania, oryginalności pomysłu, aktualności oraz częstotliwości powtarzania.

Wszelkie niespójności między sygnałami płynącymi z komunikacji werbalnej i niewerbalnej stanowią ważny czynnik powodujący zakłócenia w skutecznej komunikacji politycznej. Jasno określony i spójny wizerunek lidera, rozumiejącego i utożsamiającego się z misją i wizją reprezentowanej organizacji czy partii, wypracowany w ramach procesu Brandingu Personalnego polityków, działającego w oparciu o narzędzia komunikacji marketingowej, skierowane do określonych segmentów wyborców, do których kandydat stara się dotrzeć jest dziś jedyną szansą na osiągnięcie pełnego, długofalowego sukcesu wyborczego.

W ramach Brandingu Personalnego polityków oferuję:
-    Opracowanie strategii wizerunkowej dla kandydata/tki na polityka
-    Opracowanie nowej strategii wizerunkowej dla polityka/polityczki
-    opracowanie strategii kampanii wyborczej
-    grupowe warsztaty wizerunkowe dla członków/kiń  partii politycznych
-    grupowe szkolenia z zakresu marketingu i komunikacji politycznej