Organizacja i przebieg bada艅 w艂asnych.

Pomimo w艂o偶onego du偶ego wysi艂ku aby doszuka膰 si臋 w dost臋pnych publikacjach zwartych, czasopi艣mienniczych oraz w Internecie jakichkolwiek informacji dotycz膮cych opinii obywateli polskich o kampaniach wyborczych i ich preferencji w zakresie komunikacji marketingowej z kandydatami ubiegaj膮cymi si臋 o najwy偶sze urz臋dy w Polsce nie napotka艂am na 偶adne badania w tym zakresie. Wi臋kszo艣膰 autor贸w zajmuj膮cych si臋 tym tematem odwo艂uje si臋 w spos贸b bezkrytyczny i pomijaj膮c czynniki historyczne, prawne, kulturowe, 艣rodowiska czy gospodarcze do wzorc贸w stosowanych w Stanach Zjednoczonych. Celem pozyskania materia艂u badawczego zdecydowa艂am si臋 wi臋c zastosowa膰 technik臋 indywidualnych wywiad贸w pog艂臋bionych oraz badania ankietowego. W badaniu wykorzysta艂am g艂贸wnie do艣wiadczenia i pami臋膰 wyborc贸w oraz聽 kandydat贸w z ostatniej kampanii wyborczej jaka prowadzona by艂a w zwi膮zku z wyborami na prezydent贸w miast w 2002 roku (tym ciekawszych, 偶e pierwszych tego typu w Polsce).


Badanie w komitetach wyborczych poszczeg贸lnych kandydat贸w na prezydenta聽 miasta w Poznaniu

Uzna艂am za s艂uszne poddanie analizy kampanii wyborczej kandydat贸w ubiegaj膮cych si臋 o urz膮d prezydenta miasta w wyborach samorz膮dowych w 2002 roku, jako 偶e opieraj膮 si臋 one na za艂o偶eniu o personifikacji przekazu komunikacji marketingowej w polityce. Polega ona na promowaniu bardziej danej osoby ni偶 jej programu politycznego .
W 2003 roku przeprowadzi艂am badanie pierwotne, kt贸re oparte zosta艂o o technik臋 indywidualnych wywiad贸w pog艂臋bionych, uznan膮 jako najtrafniej wyja艣niaj膮c膮 problemy zwi膮zane z prowadzeniem przez kandydat贸w na Prezydenta Miasta Poznania dzia艂a艅 marketingowych podczas kampanii wyborczej, zako艅czonej wyborami w dniu 27.10.2002 roku i 10.11.2002 (druga tura wybor贸w). Wywiady te zosta艂y przeprowadzone w艣r贸d os贸b kieruj膮cych dzia艂aniami marketingowymi w poszczeg贸lnych sztabach wyborczych kandydat贸w prowadz膮cych kampani臋 wyborcz膮. Dotarcie do tych os贸b cz臋sto nie by艂o rzecz膮 prost膮 z powodu niejednokrotnie otaczania w biurach komitet贸w partyjnych jak膮艣 dziwn膮 i niezrozumia艂膮 dla mnie aur膮 tajemniczo艣ci, nazwisk os贸b odpowiedzialnych za stworzenie strategii czy prowadzenie dzia艂a艅 marketingowych podczas kampanii wyborczej. Dodatkow膮 przeszkod膮 by艂 cz臋sty brak ju偶 dzia艂aj膮cego biura komitetu wyborczego, zawi膮zywanego tylko na czas samych wybor贸w. Zastosowana technika indywidualnego wywiadu pozwoli艂a na g艂臋bsze wnikni臋cie w interesuj膮cy temat oraz umo偶liwi艂a szczer膮, otwart膮, pozbawion膮 wp艂ywu sugestii np. konkurent贸w dyskusj臋 z osobami, z kt贸rymi przeprowadzone zosta艂y wywiady. Oczywi艣cie zdawa艂am sobie spraw臋, 偶e wypowiedzi cz艂onka okre艣lonego sztabu wyborczego, nie mog膮 stanowi膰 podstaw do formu艂owania obiektywnych wniosk贸w, dotycz膮cych poprawno艣ci聽 i skuteczno艣ci stosowania poszczeg贸lnych narz臋dzi komunikowania marketingowego w polityce. Kierowa艂am si臋 jednak prze艣wiadczeniem, 偶e uzyskany t膮 droga materia艂 badawczy stanowi cenne 藕r贸d艂o informacji o praktycznym wymiarze stosowanych narz臋dzi, a kt贸rych efektywno艣膰 mo偶na ocenia膰, bior膮c pod uwag臋 ostateczne wyniki wybor贸w. Okres oko艂o p贸艂 roku po zako艅czeniu kampanii wyborczych zosta艂 celowo wybrany tak, aby da膰 czas poszczeg贸lnym komitetom wyborczym na dokonanie spokojnej analizy i podsumowania prowadzonych przez nich dzia艂a艅 marketingowych. Sztaby wyborcze zobligowane by艂y prawnie, r贸wnie偶 przez ordynacj臋 wyborcz膮, nakazuj膮c膮 z艂o偶enie przed Pa艅stwow膮 Komisj膮 Wyborcz膮 w terminie trzech miesi臋cy od dnia zako艅czenia wybor贸w sprawozda艅 finansowych o 藕r贸d艂ach funduszy oraz poniesionych wydatkach na cele wyborcze komitetu wyborczego . Prze艣ledzenie danych z tych sprawozda艅 pos艂u偶y艂o do stworzenia analizy por贸wnawczej koszt贸w w skali og贸lnokrajowej, ze szczeg贸lnym uwzgl臋dnieniem koszt贸w poniesionych przez sztaby wyborcze na dzia艂ania marketingowe prowadzone przez kandydat贸w startuj膮cych w wyborach. Do indywidualnego wywiadu pog艂臋bionego wytypowa艂am pi臋膰 spo艣r贸d dwunastu oficjalnie zarejestrowanych komitet贸w wyborczych. Kierowa艂am si臋 przy tym wynikami sonda偶y przedwyborczych zamieszczanych w lokalnych mediach, wskazuj膮cych w艂a艣nie tych pi臋ciu kandydat贸w jako branych przez wyborc贸w pod uwag臋 w ostatecznej rozgrywce przedwyborczej oraz tak偶e potwierdzonych ostatecznymi wynikami wybor贸w. W celu sprawnego przeprowadzenia wywiadu oraz zachowania warunku por贸wnywalno艣ci wynik贸w podczas ka偶dego wywiadu zosta艂a wype艂niona ankieta, kt贸ra pos艂u偶y艂a ostatecznie do por贸wnania udzielonych odpowiedzi i przedstawienia wynik贸w.

Badanie ankietowe w艣r贸d wyborc贸w w wybranych miastach wojew贸dztwa wielkopolskiego

W zwi膮zku z tym, i偶 komisje wyborcze nie udost臋pniaj膮 oraz nie posiadaj膮 偶adnych danych o podziale wiekowym, zawodowym (itp.) wyborc贸w g艂osuj膮cych w wyborach , a tak偶e przede wszystkim ze wzgl臋du na ograniczone mo偶liwo艣ci finansowe zdecydowa艂am si臋 przeprowadzi膰 badanie na obszarze wybranych celowo miast w Wielkopolsce. Wojew贸dztwo wielkopolskie uznano za odpowiednie do przeprowadzenia badania jako, 偶e jest ono jednym z najwi臋kszych region贸w Polski: pod wzgl臋dem powierzchni zajmuje drugie (29825 km2), a pod wzgl臋dem liczby mieszka艅c贸w (3366 tys.ludzi) trzecie miejsce, a dodatkowo prawie 58% ludno艣ci tego regionu zamieszkuje w miastach. Poszczeg贸lne miasta, wytypowano kieruj膮c si臋 ich wielko艣ci膮聽 (w przeliczeniu na ilo艣膰 mieszka艅c贸w i przebiegiem g艂osowania w tym mie艣cie. Wybory na prezydent贸w miast odby艂y si臋 dnia 27 Pa藕dziernika 2002 roku. Ostatecznie do badania wytypowano miasta, kieruj膮c si臋 kluczem:
Pozna艅-najwi臋ksze miasto Wojew贸dztwa i dotychczasowy prezydent miasta zosta艂聽 ponownie wybrany na ten urz膮d,
Kalisz- drugie co do wielko艣ci miasto w Wojew贸dztwie, pora偶ka w wyborach urz臋duj膮cego prezydenta miasta, kt贸ry co ciekawe mia艂 w I turze wybor贸w najwi臋ksze poparcie wyborc贸w,
Konin-聽 trzecie co do wielko艣ci miasto w regionie, jedno z dw贸ch miast, w kt贸rych zosta艂 wybrany prezydent miasta ju偶 w I turze wybor贸w, dotychczas urz臋duj膮cy prezydent miasta zosta艂 wybrany po raz trzeci na to stanowisko,
Gniezno-miasto o podobnej ilo艣ci mieszka艅c贸w co pozosta艂e jeszcze po wytypowaniu do badania w Wojew贸dztwie, najwi臋ksza niespodzianka wyborcza-dotychczasowy prezydent miasta(od 1990 roku) nie zakwalifikowa艂 si臋 nawet do II tury wybor贸w, w drugiej turze wybor贸w frekwencja wyborcza powy偶ej 艣redniej krajowej, wygra艂 kandydat, kt贸ry by艂 na drugim miejscu pod wzgl臋dem ilo艣ci oddanych na niego g艂os贸w w I turze wybor贸w.
Celem dotarcia do os贸b g艂osuj膮cych w wyborach na prezydenta miasta w 2002 roku zdecydowa艂am si臋 przeprowadzi膰 badanie ankietowe za po艣rednictwem wybranych drog膮 losow膮 szk贸艂 w wytypowanych wcze艣niej miastach Wojew贸dztwa wielkopolskiego. Do losowania wybierano ka偶dorazowo jedno (w przypadku Poznania i Gniezna dwa) liceum og贸lnokszta艂c膮ce oraz po jednej lub (w przypadku ma艂ej zwrotno艣ci z danej szko艂y) wi臋cej szk贸艂 podstawowych. Pozwoli艂o to na dotarcie do rodzic贸w obojga p艂ci, o r贸偶nym przedziale wiekowym, r贸偶nym stopniu i profilu wykszta艂cenia, wykonuj膮cych bardzo r贸偶n膮 prac臋, czynnych b膮d藕 nie zawodowo, deklaruj膮cych poparcie dla r贸偶nych opcji politycznych i osi膮gaj膮cych r贸偶ny status materialny. Zastosowane kryterium doboru uczestnik贸w bada艅 umo偶liwi艂o zmniejszenie efektu ?wyj膮tkowo艣ci? grupy. W przypadku Poznania, aby uzyska膰 opinie os贸b najstarszych tzn. z przedzia艂u wiekowego powy偶ej 60-ciu lat zdecydowano si臋 na rozdanie dodatkowo ankiet w艣r贸d s艂uchaczy Towarzystwa Uniwersytet Trzeciego Wieku. Po uzyskaniu wcze艣niejszej zgody dyrektora danej szko艂y dostarczano osobi艣cie kwestionariusze ankietowe, wyja艣niaj膮c cel i spos贸b przeprowadzenia tego badania. W kilku wybranych losowo klasach danej szko艂y, nauczyciele prowadz膮cy zaj臋cia z dzie膰mi wyja艣niali cel badania i prosili o przekazanie ankiet rodzicom tych偶e dzieci oraz o zwrot wype艂nionych ankiet po tygodniu do nauczyciela. Ankiety wype艂nione przez rodzic贸w dzieci ucz臋szczaj膮cych do wytypowanej do badania szko艂y odbierane by艂y osobi艣cie od dyrektora szko艂y lub nauczyciela koordynuj膮cego przeprowadzenie badania w danej szkole. W kilku szko艂ach dodatkowo do kwestionariusza ankietowego do艂膮czono moj膮 pisemn膮 pro艣b臋 skierowan膮 do rodzic贸w dzieci o wype艂nienie ankiety wyja艣niaj膮c膮 cel tego badania. Jednak zauwa偶ono, 偶e nie mia艂o to 偶adnego wp艂ywu na ilo艣膰 zwracanych przez dzieci ankiet. Badanie przeprowadzono w dniach 24.02-30.05.2004 roku.聽 Razem rozdano 1490 ankiet , a otrzymano wype艂nionych 654 ankiety.

Charakterystyka respondent贸w badania przy pomocy kwestionariusza聽 ankietowego

Og贸lnie respondenta z przeprowadzonego badania mo偶na by scharakteryzowa膰 nast臋puj膮co: jest ni膮 kobieta lub m臋偶czyzna, w wieku od 28 do 50 lat, posiadaj膮cego 艣rednie lub wy偶sze wykszta艂cenie, wychowuj膮cego jedno lub dwoje dzieci, zamieszkuj膮cego w bloku na osiedlu, okre艣laj膮cego sw膮 sytuacj臋 materialn膮 jako dobr膮, b臋d膮cego zatrudnionym w jakiej艣 firmie, nie maj膮cego zbie偶nych聽 pogl膮d贸w politycznych z 偶adnym ugrupowaniem politycznym, b膮d藕 ewentualnie z Platform膮 Obywatelsk膮, ogl膮daj膮cego 艣rednio od 1-3 godzin dziennie telewizj臋, s艂uchaj膮cego od 1-2 godzin dziennie radia, czytaj膮cego 艣rednio do 1 godziny dziennie gazet oraz raczej nie korzystaj膮cego z Internetu, je艣li tak to maksymalnie od 1 do 2 godzin dziennie.

Z zaprezentowanych dalej opinii i preferencji wyborc贸w odno艣nie form i narz臋dzi komunikacji marketingowej stosowanych przez polskich polityk贸w i partie polityczne oraz na podstawie rozwa偶a艅 literaturowych wida膰 wyra藕nie, 偶e dzia艂ania podejmowane w ramach marketingu w polityce polskiej s膮 coraz bardziej zaawansowane i zr贸偶nicowane, jednak trudno m贸wi膰 tu jeszcze o pe艂nej profesjonalizacji tych dzia艂a艅. Warto wi臋c czerpa膰 pomys艂y i podgl膮da膰 spos贸b ich realizacji od specjalist贸w europejskich czy ameryka艅skich, maj膮c jednak na uwadze cechy charakterystyczne wyborc贸w w poszczeg贸lnych krajach oraz mo偶liwo艣ci danych kandydat贸w czy partii politycznych dzia艂aj膮cych w tych krajach. Nie spos贸b wi臋c zgodzi膰 si臋 z twierdzeniem: ?Polska szybko dogania stare demokracje Zachodu i mo偶e si臋 zdarzy膰, 偶e (...) przegoni je i zacznie sama kszta艂towa膰 nowe metody i techniki marketingu politycznego, przez co b臋dzie sama wzorem dla dotychczasowych nauczycieli? .