Znaczenie wizerunku żon kandydatów na prezydenta w opinii wyborców.

Kolejną jakże często poruszaną przez rozmaitych autorów w literaturze i czasopismach tezą jest rzekomy wpływ żon kandydatów na urząd prezydenta miasta czy prezydenta kraju, jaki odgrywają one podczas kampanii wyborczych a właściwie ich wizerunek.

Kandydata na prezydenta miasta

Zdaniem prawie jednej trzeciej naszych badanych respondentów żony mają wpływ w kampanii na Prezydenta Miasta, nie mają takiego wpływu zdaniem 44% wyborców, nie miało w tej sprawie zdania 15,7% osób.  Społeczeństwo jest więc podzielone prawie w równym stopniu na zwolenników i przeciwników w tej kwestii, nie można więc jednoznacznie jej rozstrzygnąć.

Kandydatów na prezydenta Polski

W przypadku wpływu wizerunku żon kandydatów na prezydenta kraju zdecydowana większość respondentów rzeczywiście potwierdza słuszność tej tezy. 62,4% osób uważa że żony na kandydatów na prezydenta kraju wywierają wpływ na ocenę kampanii wyborczej kandydata, 24,9% jest zdania, że nie mają one żadnego wpływu, a 9,2% osób nie miało na ten temat własnego zdania. Nieco bardziej popierają tę tezę kobiety niż mężczyźni (trzy punkty procentowe). Ponad 70% osób starszych wiekiem pozytywnie postrzega tę kwestię. Najmniej osób z wykształceniem podstawowym przyznawało rację tej tezie.

Pożądane przez wyborców cechy żony kandydata na prezydenta

Jeśli zatem wizerunek żon kandydata wpływa na ogólny wizerunek kandydata na prezydenta Polski a tym samym jest on jednym z czynników mających wpływ na ostateczną decyzję wyborczą respondentów , to jakie ich cechy charakteru są zatem najważniejsze zdaniem wyborców? Takie pytanie postawiono również w formie pytania otwartego w ankiecie, by uzyskać możliwie najwięcej wariantów odpowiedzi. Uzyskano wiele propozycji, pogrupowano je wobec tego w bardziej jednorodne cechy.

Ostatecznie za najważniejsze cechy żony kandydata na prezydenta respondenci uznali:
* wizerunek (prezencja, klasa, aparycja, medialność, uroda, lody wygląd) - 64,8%
* inteligencja (wykształcenie, elokwencja, błyskotliwość, profesjonalizm) - 53,3%
* nienaganne zachowanie (takt, obycie, kultura osobista, dyplomacja, dobre maniery, dyskrecja, skromność) - 38,5%
* popieranie męża (oddana, wierna) - 15,4%
* uczciwość (szczerość, prawość) - 13,6%
* zaangażowanie społeczne (charytatywne, dobroczynne) - 11,5%
* cieszenie się dobrą opinią (nienaganna przeszłość, zaufanie w środowisku lokalnym, morale nienaganne, dobra matka)  - 7,7%
* operatywność (zaradność, kreatywność, własne osiągnięcia) - 6,8%
* sposób bycia (życzliwa, troskliwa, pogodna, wrażliwa, opanowana, spokojna) 6,2%
* komunikatywność - 5,3%
* ciekawa osobowość (charyzma, ambicja, własne zdanie), oraz
* bezpartyjna, obiektywna, katoliczka, patriotka, sumienna i odpowiedzialna, tolerancyjna, znająca języki obce (nie
                                        więcej niż 2% głosów każde).

Ciekawe więc, że wizerunek jest uznawany jako najistotniejszy przez wyborców w przypadku żony kandydatów a nie jest w odniesieniu do samego kandydata ubiegającego się o urząd prezydenta. Inteligencja jest podawana jako druga co do ważności cecha, a uczciwość dopiero po nienagannym zachowywaniu się i po wspieraniu męża - kandydata. Można więc wysnuć wniosek, że hipoteza dotycząca znaczącej roli wizerunku kandydata w podejmowaniu decyzji przez wyborców byłaby bardziej słuszna w przypadku żon tychże kandydatów.
Dla kobiet większe znaczenie  mają nienaganne zachowanie, zaangażowanie społeczne, operatywność i popieranie męża, a dla mężczyzn uczciwość, wizerunek, inteligencja, dobra opinia i komunikatywność. Osoby najmłodsze większą niż inni uwagę przywiązują do takich cech jak zaangażowanie społeczne, nienaganne zachowanie i operatywność a osoby najstarsze do wizerunku , inteligencji  i komunikatywności, wcale natomiast do operatywności, dobrej opinii i znajomości języków obcych (która ważna jest dla osób w wieku 33 - 50 lat). Dla respondentów z podstawowym wykształceniem nie ma znaczenia uczciwość, znajomość języków obcych, zaangażowanie społeczne, dobra opinia, osobowość, operatywność, sposób bycia, komunikatywność, patriotyzm, katolicyzm czy inne. Ich znaczenie (oraz ilość cech kandydata podawanych) rośnie w miarę wzrostu stopnia wykształcenia. Większe niż u pozostałych grup, u osób z niższym wykształceniem znaczenie ma wizerunek i popierania męża. Zdecydowanie bardziej wyborcy z wyższym wykształceniem zwracają uwagę na nienaganne zachowanie, a mniej na popieranie męża.