Gender coaching

Obszary komunikacji marketingowej, wizerunkowej i politycznej są dziedzinami, którymi zajmuję się zawodowo od 10 lat. Jako magister marketingu i doktor nauk politycznych, do tej pory skutecznie łączyłam interdyscyplinarną wiedzę i doświadczenie w swej pracy, skłaniając się do mentoringu jako głównego narzędzia mej pracy. Silna wiara w każdego człowieka- zwłaszcza w kobiety, uczciwość, odpowiedzialność i ciekawość zdecydowały o wykorzystaniu wiedzy z zakresu coachingu. Umożliwia on bowiem, jak żadna inna dziedzina, prawdziwie skuteczne wspieranie klientów w docieraniu do nieodkrytych pokładów własnego potencjału, zgodnego z wyznawanymi przez nich wartościami, a także określaniu celów i efektywnego tworzenia przywództwa i prawdziwego autorytetu. Gender coaching to moja autorska metoda pracy z kobietami, umożliwiająca im wypracowanie skutecznego przywództwa. 

Czym różni się mentoring od coachingu?

Mentoring to: "dobrowolna, niezależna od hierarchii służbowej pomoc udzielana przez jednego człowieka drugiemu, dzięki czemu może on poczynić znaczny postęp w wiedzy, pracy zawodowej lub sposobie myślenia" (Clutterbuck 2002:13). 

Definicja coachingu, przyjęta przez ICF i inne organizacje, mówi: "Coaching jest partnerską współpracą z klientami w prowokującym do myślenia i kreatywnym procesie, który inspiruje ich do maksymalizacji swojego osobistego i zawodowego potencjału" na rynku politycznym i biznesowym. Cele coachingu określa się jako: pomoc ludziom w ustalaniu, gdzie się znajdują w chwili obecnej, a gdzie chcą się znaleźć w przyszłości oraz stworzeniu planu, który pozwoli im przejścia z jednego do drugiego punktu, także jako proces dochodzenia do zmiany czy jako drogę ku przyszłości. Podejście coachingowe umożliwia więc klientom "dotarcie do tych osobistych motywacji, uruchomienie indywidualnej drogi rozwoju, docierania do ograniczających przekonań, które blokują skuteczne działania oraz do tych mechanizmów, które tworzą nasze osobiste strategie sukcesu"(Bennewicz 2011:31). 

Dzięki własnym umiejętnościom tworzenia relacji opartych na zaufaniu, zaangażowaniu, otwartości a także zorientowaniu na cele, doskonałej intuicji i organizacji mogę przy pomocy coachingu stwarzać liderom dodatkowe możliwości samodoskonalenia, rozwoju zawodowego i motywacji do samodzielnego tworzenia silnej i spójnej marki 

Dlaczego zajęłam się gender coachingiem czyli coachingiem kobiet świadomie kształtujących swoją karierę?

Celem włączania przeze mnie gender - kategorii badawczej w strategie coachingowe jest dostrzeżona potrzeba wypracowywania równości szans kobiet i mężczyzn w głównym nurcie polityki, biznesu czy innych obszarach działania społeczeństwa. Strategia ta może przyczynić się do uaktywnienia nieobecnych czy marginalizowanych grup społecznych w obszarach polityki państwa, polityki społecznej a także rynku pracy czy usług. Bardzo często bowiem, spotkać można twierdzenie, które potwierdzają liczne badania, że kobieta aby wejść do biznesu czy polityki, musi być dwa razy lepsza od mężczyzny. "Kobieta musi ciągle udowadniać, że się do czegoś nadaje. Mężczyzna z definicji nadaje się do wszystkiego" (Fuszara 2010: 150). Liczne badania wskazują, że polskie kobiety (w biznesie czy polityce) są lepiej wykształcone od swych kolegów. W momencie, kiedy budują swoją karierę zawodową i zaczynają osiągać sukcesy, są często odsuwane od wyższych stanowisk i gorzej opłacane. Podobnie przedstawia się sytuacja w kwestii promocji kobiet w mediach (są rzadziej prezentowane). Bazując na definicji Wikipedii, możemy powiedzieć, że słowo gender (ang) oznacza "płeć kulturową, płeć społeczną, społeczno-kulturową tożsamość płciową(...) to suma cech, zachowań, stereotypów i ról płciowych przyjmowanych przez kobiety i mężczyzn w ramach danej  kultury w drodze socjalizacji". Gender rozumiem jako postulat równości kobiet i mężczyzn: wobec prawa, dostępu do dóbr, usług, przywilejów, awansu i równego wynagrodzenia. 

Podejście coachingowe w rozwoju osobowości i kariery kobiet ma szansę zapewnić im efektywność prowadzonych przez nie działań, przyczyniając się do niwelowania potencjalnych nierówności społecznych czy kulturowych oraz zapewnić równe traktowanie wszystkich obywateli. Poprzez pełne wykorzystanie ich potencjału osobistego i zawodowego, samoświadomość, tożsamość zbudowaną na bazie wyznawanych wartości i wizji przyszłości oraz poprawnie skonstruowaną strategię komunikacji własnej marki, kobiety chcące aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym, zawodowym czy politycznym naszego kraju mogą i powinny w ten sposób uzyskiwać dostęp do wszystkich szczebli kariery czy władzy. Do tej pory planując swój rozwój zawodowy i osobisty przyjmowały błędne założenie o cenionym w naszej kulturze wzorcu kobiety matki i związanymi z nimi wartościami rodzinnymi. Oczywiście te wartości są nadal cenione, lecz nie można zapominać, że kobiety posiadają wrodzone cechy jak: skłonność do negocjacji, dialogu, większą umiejętność zarządzania poziomego (zamiast typowo męskiego , hierarchicznego), empatię, wrażliwość na sprawiedliwość społeczną, zdolność wychwytywania wielu szczegółów, elastyczność, uporządkowanie, wielozadaniowość, łatwość adaptacyjną, odporność na stres czy realizm w gospodarowaniu finansami. W dzisiejszym szybko zmieniającym się świecie umiejętności te są bardzo pożyteczne i wręcz niezbędne tak w biznesie, jak i w polityce. Jeśli dodać do tego doskonałe wykształcenie większej ilości kobiet niż mężczyzn, to w długofalowym efekcie gender coaching przyczyni się do powstania w naszym kraju gospodarki i polityki opartej na wiedzy, relacjach, dobrej komunikacji, partnerstwie i demokracji. A taka właśnie gospodarka jest przyszłością. 

Kobiety jednak nadal mają bardzo niską świadomość w tej kwestii jak również wiele obaw, wynikających głównie z silnych kulturowych przekonań i stereotypów. Ważne jest więc umiejętne wspieranie ich w tym procesie zmiany, by przełamywać obawy, pomagać odkrywać im inne możliwości oraz wspieranie w poszukiwaniu źródeł wsparcia, tak by uwierzyły, że "Dowodem równości nie jest to, że będzie więcej kobiet doskonale przygotowanych merytorycznie, kompetentnych. Równość będzie wtedy, gdy tyle samo będzie niekompetentnych kobiet co niekompetentnych mężczyzn na wysokich stanowiskach w biznesie i polityce" (Fuszara 2010: 155).

Gender coaching pomaga kobietom odkryć swoją wartość, zwłaszcza w trudnych chwilach oraz pomaga podjąć kroki w celu odzyskania pewności siebie, tak by nie obawiały prosić się o to, co się im należy. Kobiety przyjmują bowiem często założenie, że "jak na coś zasługuję to mój szef to dostrzeże" (Jarrett, w: Brzeziński 2012: 52) oraz przekonanie, że ich sytuacja nie da się zmienić i zależy od szczęścia, a nie umiejętności i konkretnych metod działania. Wiele z nich boryka się z problemem, jak poprosić o to, czego pragną lub na co zasłużyły ciężką pracą i zaangażowaniem. Wynika to z nieśmiałości, zastraszenia, braku pewności siebie, strachu przed krytyką czy wyśmianiem, koniecznością opieki nad dziećmi czy osobami starszymi i wykluczeniem. W efekcie wiele kobiet tkwi w niesprzyjającej sytuacji wiele lat, nie mając okazji wykorzystać swego cennego doświadczenia i bogatej wiedzy.                                                  

Czy dobre przywództwo to kwestia płci? 

Jack Welch uważa, że "w wypadku dobrych liderów płeć nie ma znaczenia", podobnie jak Jacek Santorski "skuteczne przywództwo to kwestia otwartości umysłu a nie hormonów" (Santorski 2012: 13). Kobiety więc muszą nauczyć się piąć w górę, muszą zrozumieć na czym polega siła przebicia. Muszą szukać własnych, kobiecych, niepowtarzalnych sposobów dochodzenia do przywództwa, a nie kopiować męskie style działania. W tym doskonale może pomóc im coaching: może być drogą do efektywnego komunikowania własnej wartości, potrzeb czy emocji, pomaga odnaleźć skuteczne techniki i strategie działania w świecie biznesu i polityki. Coach jest tu przewodnikiem w tej podróży, czy jak niektórzy twierdzą: poręczą przy schodach kariery lub pilotem w samochodzie rajdowym. Obojętnie jakie określenie by nie znaleźć dla tej metody zarządzania, doskonale rozświetla ona obraz rzeczywistości, stwarzając możliwości odważnego podejmowania decyzji i działania oraz brania za nie pełnej odpowiedzialności.

Adresatami gender coachingu są wszystkie kobiety, które pragną dalej pracować nad rozwojem własnej świadomości i tożsamości, prowadzących do budowy trwałego, autentycznego i spójnego wizerunku kobiety aktywnej w sferze biznesu, polityki czy społecznej. Kobiety, które nie zamierzają stać z boku i przyglądać się rozwojowi ich kolegów, kobiety, które zamierzają przeciwstawiać się  dyskryminacji ze względu na płeć, które chcą pokazać, że potrafią doskonale funkcjonować na rynku zawodowym, społecznym czy politycznym. Wiek, wykształcenie, status społeczny, finansowy, sytuacja rodzinna czy poglądy polityczne nie mają tu znaczenia. Liczy się charakter i potencjał każdej kobiety.

Gender coaching prowadzić ma do budowy wizerunku, rozumianego jako całościowego obrazu docierającego do wybranego rynku docelowego, w celu wywołania określonego, emocjonalnego, długofalowego skojarzenia. Wizerunku, budowanego jako prostej, wiarygodnej, konkretnej, wyróżniającej się, łatwej do zapamiętania i spójnej marki personalnej, rozumianej jako trwałej reputacji.

Gender coaching adresowany jest więc do zwykłych kobiet oraz kobiet liderek (leadership coaching), które chcą: wiedzieć dokąd zmierzają, przygotować się do tego, wykorzystać swoje mocne strony i szanse na rozwój, skutecznie komunikować swoją markę, przewodzić, słuchać i wprowadzać swoją wizję z czyn. 

Ważne by wybory, których dokonujemy były naszymi własnymi wyborami, a nie kwestią presji rodziny, wzorów społecznie akceptowanego zachowania czy schematów myślenia. Gender coaching jest tu najbardziej skuteczna metodą pracy z kobietami!

Zainwestuj w siebie! Skontaktuj się już dziś ze mną i dołącz do kobiet świadomie kształtujących swe kariery!